Aneta Kociuba

Angelika Próchniak

 

Dnia 14 grudnia 2013 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa połączona ze spotkaniem opłatkowym Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Organizatorami tego wydarzenia byli: SAWP KUL oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL, który powitał przybyłych członków i przyjaciół Stowarzyszenia oraz zaprosił wszystkich do wysłuchania referatu, uczestniczenia w dyskusji, jak również wspólnego dzielenia się opłatkiem. Profesor zaznaczył, że
w 2013 r. minęła 1700-letnia rocznica wydania niezwykle ważnego dla Kościoła i chrześcijańskiej Europy aktu normatywnego, który przeszedł do historii pod nazwą „Edykt mediolański” dającego chrześcijanom wolność i równouprawnienie.

Referat nt. 1700-lecie Edyktu Mediolańskiego wygłosił ks. kmdr dr Zbigniew Jaworski. Na wstępie przedstawił pojęcie wolności religijnej, która – jak podkreślił – „wynika z godności osoby ludzkiej oraz jest prawem wpisanym w naturę człowieka”. Następnie wskazał, iż powody ogłoszenia Edyktu mediolańskiego leżą zarówno po stronie prześladowanych chrześcijan, jak i samego cesarstwa. Prelegent zwięźle przedstawił genezę wolności religijnej począwszy od Edyktu, aż do współczesności. Konkludując, dr Jaworki podkreślił, iż to wielkie wydarzenie nie zostało zapomniane nawet po 17 wiekach i zostało upamiętnione zarówno w Kościele zachodnim, jak i wschodnim. Prelegent zauważył, iż w obchody tej rocznicy niewątpliwie wpisze się także konferencja naukowa SAWP KUL.

Zamykając konferencję, prof. Krukowski podziękował wszystkim za udział w niej, a w sposób szczególny kmdr. Z. Jaworskiemu za wygłoszony referat oraz osobom zaangażowanym w organizację konferencji. Następnie zachęcił do wysłuchania Ewangelii i dzielenia się opłatkiem. Przewodniczący Stowarzyszenia złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zauważył, że dzielenie się opłatkiem jest niezwykle cennym polskim zwyczajem, kontynuowanym przez wieki. Życzył, aby w Nowym Roku wszyscy kierowali się duchem wiary i miłości. Zgromadzeni podzielili się opłatkiem, włączyli w śpiew kolęd, a następnie udali się na poczęstunek.