Międzynarodowa Konferencja Naukowa/ Scientific International Conference

Legal Security of Democratic States in the Process of European Integration: Poland, Slovakia, Ukraine, Lublin 15-17.09.2016 r.

KUL Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy (CTW), sala CTW-114

 

PROGRAM / PROGRAMME

Główny Organizator/ Main Organizer

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Commission of Legal Sciences Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Współorganizatorzy/ Co-organizers

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Faculty of Law, Cannon Law and Administration. The John Paul II Catholic University of Lublin

Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Faculty of Law and Administration. Maria Curie-Skłodowska – University in Lublin

Wydział Nauk Prawnych. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Faculty of Law. The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin

Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Słowacja

Faculty of Law. Trnava University in Trnava, Slovakia

Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina

Faculty of Law. Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

 

KOMITET HONOROWY / HONORABLE COMMITTEE

Prof. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk (PAN) / President of the Polish Academy of Sciences (PAS)

Prof. Tomasz Trojanowski – Prezes Oddziału PAN w Lublinie / President of the PAS Branch in Lublin

Prof. Antoni Dębiński – Rektor KUL / Rector of the KUL in Lublin

Prof. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS / Rector of the UMCS in Lublin

Prof. Marek Šmid – Rektor Uniwersytetu Trnawskiego / Rector of the Trnava University in Trnava

Prof. Valeriy Sereda– Rektor Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie / Rector of the Lviv State University of Internal Affairs

Prof. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski / Provincial Governor in Lublin

 

KOMITET ORGANIZACYJNY / ORGANIZING COMMITTEE

Prof. Józef Krukowski – Przewodniczący Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie / Chairman Commission of Legal Sciences of the PAS Branch in Lublin

Prof. Jan Gliński – Wiceprezes PAN Oddział w Lublinie / Vicepresident of the PAS Branch in Lublin

Prof. Viktor Hryshchuk – Dziekan Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie / Dean of the Faculty of Law of the Lviv State University of Internal Affairs

Dr Michaela Moravčikova - Uniwersytet Trnawski / Trnava University in Trnava

Prof. Jadwiga Potrzeszcz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / The John Paul II Catholic University of Lublin

Prof. Mirosław Sitarz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / The John Paul II Catholic University of Lublin

 

CEL KONFERENCJI / CONFERENCE TOPICS

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie prawnym państw w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych w różnych obszarach życia społecznego w procesie integracji europejskiej: Polski, Słowacji i Ukrainy.

The aim of the conference is the increase knowledge on the legal security of states in the internal and external relations in the process of European integration , distinguishing Poland, Slovaka , Ukraine.

 

 

 

16 września 2016 roku

9.00 – Otwarcie Konferencji

Prof. Tomasz Trojanowski - Prezes Oddziału PAN w Lublinie / President of the PAS Branch in Lublin

Prof. Marek Šmid – Rektor Uniwersytetu Trnawskiego / Rector of the Trnava University in Trnava

Prof. Antoni Dębiński – Rektor KUL / Rector of the KUL in Lublin

Prof. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski / Provincial Governor in Lublin

Prof. Józef Krukowski – Przewodniczący Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie / Chairman Commission of Legal Sciences of the PAS Branch in Lublin

 

SESJE TEMATYCZNE / THEMATIC SESSIONS

SESJA I BEZPIECZENSTWO PRAWNE PAŃSTWA

SESSION I LEGAL SECURITY OF THE STATE

 

- 9.30 - Prof. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - Koncepcje bezpieczeństwa prawnego w Europie po II wojnie światowej. Perspektywa politologiczna.

 

Prof. Bogdan Szlachta (Jagiellonian University in Krakow) – Concepts of Legal Security in Europe after the Second World War. The Prospect of Political Science.

 

- 9.50 - Prof. Józef Krukowski (PAN Oddział w Lublinie) – Bezpieczeństwo prawne państwa - tożsamość kulturowa narodu - społeczeństwo obywatelskie. Doświadczenia i perspektywy

Prof. Józef Krukowski (Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin) - Legal Security of the State - Cultural Identity of the Nation - Civil Society. Experience and Prospects.

 

- 10.10 - Prof. Aleksander Stępkowski (Uniwersytet Warszawski) - Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w Unii Europejskiej.

Prof. Aleksander Stępkowski (Warsaw University) - Legal Conditions of the Security of Poland in the European Union.

 

10.30 – Dyskusja

 

11.15 – Przerwa kawowa

 

SESJA II BEZPIECZEŃSTWO POLITYCZNE

SESSION II POLITICAL SECURITY

 

- 11.30 - Prof. Dariusz Dudek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Bezpieczeństwo polityczne - kompetencje organów władzy państwowej i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Prof. Dariusz Dudek (The John Paul II Catholic University of Lublin) - Political Safety - the Competence of the States Organs of Political Power and the Internal Security.

- 11.45 - Prof. Viktor Hryshchuk (Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina) – Bezpieczeństwo systemu prawnego na Ukrainie. Rzeczywistość i perspektywy.

Prof. Viktor Hryshchuk (The State University of Internal Affaires in Lviv, Ukraine) - Safety of the Legal System in Ukraine. Reality and Prospects.

- 12.15 - Dr Daniel Krošlák (Uniwersytet Trnawski, Słowacja) – Bezpieczeństwo prawne systemu politycznego na Słowacji.

- Dr Daniel Krošlák (Trnava University in Trnava, Slovakia) - Legal Security of Political Order in Slovac Republic.

12.35 – Dyskusja

13.20 - Obiad

 

SESJA III BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE i FINANSOWE

SESSION III ECONOMIC AND FINANCIAL SECURITY

 

- 15.00 - Prof. Grażyna Ancyparowicz (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach) - Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe w Polsce.

- Prof. Grażyna Ancyparowicz (The Upper Silesian Higher School of Business. Katowice) - Economic and Financial Security in Poland.

- 15.20 - Prof. Wasyl Franczuk (Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina) - Bezpieczeństwo gospodarcze Ukrainy.

Prof. Wasyl Franczuk (The State University of Internal Affaires in Lviv, Ukraine) - Economic Security of Ukraine.

15.40 - Dr Eduard Korpáš (Uniwersytet Trnawski, Słowacja) – Ekonomiczne i Finansowe Bezpieczeństwo Słowacji.

Dr Eduard Korpáš (Trnava University in Trnava, Slovakia)- Economic and Finacial Security of Slovakia.

16.00 – Dyskusja

16.45 – Przerwa kawowa

 

SESJA IV BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE

SESSION IV SOCIAL SECURITY

 

- 17.00 - Prof. Teresa Liszcz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Bezpieczeństwo socjalne w Polsce.

Prof. Teresa Liszcz (Maria Curie-Skłodowska – University in Lublin) – Social Security in Poland.

 

- 17.20 - Dr Viktor Križan (Uniwersytet Trnawski, Słowacja) – Bezpieczeństwo socjalne na Słowacji.

Dr Viktor Križan (Trnava University in Trnava, Slovakia) - Social Security in Slovakia.

 

- 17.40 - Doc. Hłyna Janowicka (Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina) – Bezpieczeństwo socjalne na Ukrainie.

Doc. Hłyna Janowicka (The State University of Internal Affaires in Lviv, Ukraine) - Social Security in Ukraine.

18.00 – Dyskusja

19.00 – Uroczysta kolacja

 

17 września 2016 roku

SESJA V BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

SESSION V ECOLOGICAL SECURITY

 

- 9.00 - Prof. Jan Szyszko (Minister Środowiska RP) - Bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce.

Prof. Jan Szyszko (Minister of Environment of Polish Republic) - Ecological Security in Poland.

- 9.20 - Prof. Olga Balynska (Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina) – Bezpieczeństwo ekologiczne na Ukrainie.

Prof. Olga Balynska (The State University of Internal Affaires in Lviv, Ukraine) - Ecological Security in Ukraine.

- 9.40 - Dr Michal Maslen (Uniwersytet Trnawski, Słowacja)- Ekologiczne bezpieczeństwo Słowacji. Dr Michal Maslen (Trnava University in Trnava, Slovakia)- Ecological Security of Slovakia.

10.00 – Dyskusja

10.45 – Przerwa kawowa

 

SESJA VI BEZPIECZEŃSTWO – STOSUNKI PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ

SESSION VI SECURITY IN THE STATE-CHURCH RELATIONS

 

- 11.00 - Prof. Mirosław Sitarz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Bezpieczeństwo w stosunkach państwo-Kościół w Polsce.

Prof. Mirosław Sitarz (The John Paul II Catholic University of Lublin) - Security in the State-Church Relations in Poland.

- 11.20 - Dr Michaela Moravčíková (Uniwersytet Trnawski, Słowacja) – Bezpieczeństwo w stosunkach państwo-Kościół na Słowacji.

 

Dr Michaela Moravčíková (Trnava University in Trnava, Slovakia) - Security in the State-Church Relations in Slovakia.

 

11.40 – Dyskusja

12.10 – Przerwa kawowa

 

SESJA VII BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

SESSION VII MILITARY SECURITY

 

- 12.25 - Prof. Romuald Szeremietiew (Akademia Sztuki Wojennej) – Bezpieczeństwo militarne Europy, w szczególności Polski.

Prof. Romuald Szeremietiew (Academy of Art of War) - Military Security of Europe, particularly of Poland.

 

- 12.45 - Prof. Marek Šmid, Dr Michaela Moravčíková (Uniwersytet Trnawski, Słowacja)- Wojskowe Bezpieczeństwo Słowacji.

- Prof. Marek Šmid, Dr Michaela Moravčíková (Trnava University in Trnava, Slovakia) Military Security of Slovakia.

13.05 – Dyskusja

13.45 - Obiad

 

SESJA VIII BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

SESSION VIII INTERNATIONAL SECURITY

 

- 15.00 - Prof. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo międzynarodowe.

Prof. Anna Przyborowska-Klimczak (Maria Curie-Skłodowska – University in Lublin) - International Security.

- 15.20 - Prof. Jadwiga Potrzeszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa – perspektywa filozoficzno-prawna

Prof. Jadwiga Potrzeszcz (The John Paul II Catholic University of Lublin) - Legal Security and Legal Certainty from the Point of View of the Philosophy of Law.

15.40 – Dyskusja

16.10 – Zamknięcie obrad

 

Obrady będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski / The debate will be translated simultaneously into Polish and English

 

Karta zgłoszenia - prosimy pobrać, wypełnić i wysłać

 

 

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł , którą należy przesłać do dnia 1września 2016 r.
na konto:
50 1240 5497 1111 0010 3626 3711

z dopiskiem „Bezpieczeństwo prawne” wraz z danymi do wystawienia faktury .

Opłata obejmuje 2 obiady, 3 przerwy kawowe i uroczystą kolację, materiały z opublikowanymi referatami.

Zgłoszenie udziału w Konferencji (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) należy przesłać do dnia 1września 2016 r. na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego C-742

WPPKiA KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

CONFERENCE APPLICATION FORM

Scientific International Conference „Legal Security of Democratic States in the Process of European Integration: Poland, Slovakia, Ukraine”

Lublin, 15-17.09.2016

KUL Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy (CTW), room CTW-114

Information about the participating person:

1.    Name and Surname, Academic Title:

………………………………………………………………………………..

2.     University/College/Institution

…………………………………………………………………………………..

 

3.     Title of 5 minutes speech during discussion. There will be possibility to publish the expanded version of speech after conference.

 

…………………………………………………………………………………….

 

4.     Contact phone number

 

……………………………………………………………………………………..

 

5.     Address and e-mail

 

………………………………………………………………………………….

Conference fee in the amount of 200 PLN (50 €) send until 1 st September 2016 to the bank account:

50 1240 5497 1111 0010 3626 3711

With the postscriptum “Bezpieczenstwo prawne” and data for the invoice

Fee includes 2 lunches, 3 coffee brakes and  gala dinner and full publication

Reporting the participation in the Conference (with traditional or electronic mail) one should send to 1 September 2016 to the address:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego C-742

WPPKiA KUL

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

OFERTA ZAKWATEROWANIA

Organizatorzy proponują uczestnikom konferencji zakwaterowanie we własnym zakresie.

Polecamy następujące hotele:

- Hotel VICTORIA

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60; 20-016 Lublin

 Tel. +48 81 532 70 11 - 13

Faks: +48 81 532 90 26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.victorialublin.pl

- Hotel MERCURE

Al. Racławickie 12, 20-037  Lublin - POLSKA

Tel. : (+48)81/5332061

Faks : (+48)81/5333021

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Hotel HUZAR

ul. Spadochroniarzy 7, 20-043 Lublin,

Tel. +48 81-533-05-36
+48 81-533-51-20; +48 81-533-51-21; +48 81-718-37-87
Faks. +48 081-533-05-36

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.hotelhuzar.pl/

 

ACCOMMODATION OFFER

The Organizers propose the participants of the conference the accommodation within the city on their own.

We recommend the following hotels:

- Hotel VICTORIA

http://www.victorialublin.pl

- Hotel MERCURE

Tel. : (+48)81/5332061 ; e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Hotel HUZAR

http://www.hotelhuzar.pl/