Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w imieniu Organizatorów zaprasza na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”

9 maja 2018 r.

 

Organizatorzy:

Katedra Historii Ustroju i Prawa

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 oraz

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

we współpracy z Fundacją Fundamenta

 

 

 

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału

 

 

 

w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”.

 

Konferencja odbędzie się dnia 9 maja 2018 roku. Miejscem obrad będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,

Centrum Transferu Wiedzy (CTW-113, 114).

 

OTWARCIE KONFERENCJI - godz. 9. 00 – 9.30 (CTW – 113)

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Dr hab. Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski

Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL - Kierownik Katedry Historii Ustroju i Prawa KUL

Dr Ilona Skibińska-Fabrowska - Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie

 

 

SESJA PLENARNA - godz. 9.30 – 11.30 (CTW - 113)

 

Przewodniczący: Dr hab. Przemysław Czarnek

 

9.30-9.50 Dr Ilona Skibińska-Fabrowska - Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie Polityka pieniężna Piastów.”

9.50–10.10 Zbigniew Nestorowicz - Prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego „Monety i obieg pieniężny w czasach panowania Jagiellonów”.

10.10–10.30 Dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL „Polityka monetarna królów elekcyjnych.”

10.30– 10.50 Prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS) „Ewolucja statusu prawnego NBP i jego organów w latach 1989 – 2018.”

10.50–11.10 Dr Artur Krukowski – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie „Służby skarbowe wczoraj i dziś.” 

11.10 – 11.30 Dyskusja

Przerwa kawowa - godz. 11.30 – 12.00

 

I SEKCJA (CTW - 113)

Przewodniczący: Zbigniew Nestorowicz

 

12.00 – 12.15 Mgr Paweł Długosz ( UJ) „Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (1916-1924).”

12.15 – 12.30 Dr Eliza Komierzyńska- Orlińska (UMCS) „Działalność Banku Polskiego S.A.”

12.30 – 12.45 Dr Karol Dąbrowski (UMCS) „Nie tylko „młynarki” – działalność Banku Emisyjnego w Polsce 1939 – 1945.”

12.45– 13.00 Michał Przychodzki (UAM) „Droga do powstania niezależnego banku centralnego w Polsce.” 

13.00- 13.15 Mgr Bogumił Ciborski (KUL) „Cel działania NBP na tle wcześniejszych uregulowań w tym zakresie.”

13.15 – 13.45 Dyskusja

 

II SEKCJA (CTW - 114)

Przewodniczący: Ks. dr hab.  Mirosław Sitarz, prof. KUL

 

12.00 – 12.15 Dr Anna Fermus-Bobowiec (UMCS) „Z badań nad miejskim kredytem hipotecznym w Królestwie Polskim. Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia i jego działalność pożyczkowa.”

12.15 – 12.30 Dr Marek Tkaczuk  (US) „Finanse publiczne państwa polskiego w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej RP w okresie międzywojennym.”

12.30 – 12.45 Mgr Mariola Szewczak- Daniel (UMCS) „Rola kredytu i pożyczki w gospodarce finansowej Lublina w II RP.”

12.45 – 13.00 Rafał Świergiel (UAM) „Problem hiperinflacji w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej – analiza historyczno prawna.”

13.00 – 13.15 Mgr Maciej Błotnicki (UMCS) „Ewolucja systemów zabezpieczeń przed fałszerstwami polskiego pieniądza od 1794 r. do 1918 r. w kontekście obowiązujących regulacji prawno karnych.”

13.15 – 13.45 Dyskusja

Przerwa obiadowa - godz. 13.45 – 14.45

 

(CTW - 113)

Przewodnicząca: Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL

 

14.45 – 15.00 Dr Iwona Lasek-Surowiec (PWSZ Chełm) „Status prawny Narodowego Banku Polskiego wobec integracji ze strefą euro.”

15.00 – 15.15 Dr Dariusz Brakoniecki (PWSIiP Łomża) „Instrumenty bezpieczeństwa polityki monetarnej w strefie euro.”

15.15 – 15.30 Mgr Ewa Banach (KUL) „Pieniądz elektroniczny a regulacje UE w odniesieniu do wprowadzania waluty euro – dobre praktyki państw UE w odniesieniu do Polski.”

15.30 – 15.45 Dr Agnieszka Romanko (KUL) „Układ monetarny pomiędzy UE a Państwem Watykańskim.”

15.45 – 16.00 Dyskusja

 

(CTW - 114)

Przewodniczący: Dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL

 

14.45 - 15.00 Mgr Damian Leśniawski, Mgr Maksymilian Szal (UwB) „Historia weksla oraz prawa wekslowego na ziemiach polskich.”

15.00 – 15.15 Dr Judyta Dworas-Kulik (KUL) „Pożyczka bodmeryjna w Polsce w okresie międzywojennym.”

15.15 – 15.30 Dr inż.  Andrzej Fąk „Wybrane zagadnienia historii monetarnej Polski 1950 – 1994.”

15.30 – 15.45 Mgr Olga Kisiel (KUL) „Od latających pieniędzy do światowej waluty? Chiński pieniądz papierowy - wybrane aspekty historyczno-prawne.”

15.45 – 16.00 Dyskusja

 

16.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI (CTW - 113)

 

Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL - Kierownik Katedry Historii Ustroju i Prawa KUL

Ks. dr hab.  Mirosław Sitarz, prof. KUL - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Prawa KUL

Komitet Naukowy:

Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL - Przewodnicząca

Dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

Dr Judyta Dworas- Kulik – Sekretarz

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Judyta Dworas-Kulik – Przewodnicząca

Dr Agnieszka Romanko

Dr Anna Słowikowska

Mgr inż. Agnieszka Szokało – Sekretarz

 

Miejsce konferencji:

Katolicki Uniwersytet Lubelski
 Jana Pawła II

Centrum Transferu Wiedzy
(CTW – 113, 114)

Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin