VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego
Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

„KODEKS PRAWA KANONICZNEGO
W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW”

 

Lublin, 3 czerwca 2017 r.
Centrum Transferu Wiedzy KUL, Al. Racławickie 14

 

Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego; Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie; Wydział Nauk Prawnych TN KUL; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

8.45 Otwarcie Konferencji (CTW-304)

§  Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Przewodniczący SAWP KUL

§  JE Bp dr hab. Artur G. Miziński – Sekretarz Generalny KEP

§  Prof. dr hab. Jan Gliński – Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie

§  Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski – Prezes SKP

§  Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann – Prezes TN KUL

§  Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL – Dziekan WPPKiA KUL

 

Sesja I (CTW-304)

Prowadzenie: JE Bp dr hab. Artur G. Miziński (KEP)

9.15 Ks. Štefan Brinda, Posłuszeństwo ordynariuszowi według kan. 273 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

9.35 Igor Kilanowski, Małżeństwo katolika z anglikaninem (UKSW)

9.55 Dyskusja

10.10 Kawa

 

Sesja II A (CTW-304)

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

10.20 Jitka Jonová, Forms of Punishment of Clerics. Episcopal Prison for Priest on the Example of Olomouc Archdiocese in the 19th Century (Univerzita Palackého v Olomouci)

10.40 Agnieszka Romanko, Współdziałanie wiernych chrześcijan świeckich we władzy rządzenia w organach kolegialnych Kościoła partykularnego (KUL)

11.00 Daniel Przygoda, Status prawny uchodźcy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz instrukcji „Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych” (UKSW)

11.20 Joanna Przybysławska, Władza biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

11.40 Dyskusja

11.55 Kawa

 

Sesja II B (CTW-202)

Prowadzenie: ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL

10.20 Ks. Paweł Kaleta, Wymogi prawne celebrowania intencji zbiorowych (KUL)

10.40 Ks. Paweł Lewandowski, Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

11.00 Piotr Śliwiński, Konsekwencje alienacji wadliwej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz prawa świeckiego Polski i Niemiec (UKSW)

11.20 Grzegorz Ćwikliński, Zarząd majątkiem kościelnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (kan. 1281 § 2) i Statutów Synodalnych Archidiecezji Warmińskiej (UWM)

11.40 Dyskusja

11.55 Kawa

 

Sesja II C (CTW-302)

Prowadzenie: o. dr hab. Damián Němec

10.20 Ingrid Kovářová Kochová, The Role of the Defender of the Bond within the Process for Declaration the Nullity of Marriage (Univerzita Palackého v Olomouci)

10.40 Anna Słowikowska, Posługa lektora w ustawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego (KUL)

11.00 Monika Menke, Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere (Univerzita Palackého v Olomouci)

11.20 Ks. Adam Fabiańczyk, Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem według prawa kościelnego (KUL)

11.40 Dyskusja

11.55 Kawa

 

Sesja III A (CTW-304)

Prowadzenie: ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW

12.10 Ks. Piotr Szczygielski, Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według polskiego prawa partykularnego (UPJPII)

12.30 Anna Sobierajska, Chrzestny a świadek chrztu w prawie kanonicznym (UKSW)

12.50 Radosław Gosiewski, Zawarcie małżeństwa coram assistente laico (kan. 1112) (UKSW)

13.10 Kamil Niedziałkowski, Udzielenie sakramentu namaszczenia chorych bez zgody przyjmującego – aspekty cywilno-kanoniczne (KUL)

13.30 Dyskusja

13.45 Obiad

 

Sesja III B (CTW-202)

Prowadzenie: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

12.10 Sylwia Pszczółkowska-Łebkowska, Wykluczenie jedności według kanonicznego prawa małżeńskiego (UKSW)

12.30 Joanna Wołczyńska, Wykluczenie potomstwa w kanonicznym prawie małżeńskim (UKSW)

12.50 Maciej Andrzejewski, Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym i prawie polskim – zarys problematyki (KUL)

13.10 Aleksandra Rybaczek, Proces skrócony o nieważność małżeństwa przed biskupem (KUL)

13.30 Dyskusja

13.45 Obiad

 

Sesja III C (CTW-302)

Prowadzenie: ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW

12.10 Wojciech Potocki, Podmioty zobowiązane do troski o powołania kapłańskie w przepisach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

12.30 Ks. Dominik Dryja, Kompetencje władcze biskupa diecezjalnego w wykonywaniu władzy sądowniczej (KUL)

12.50 Ks. Radosław Wnuk, Wymogi prowizji na urząd proboszcza w obowiązującym polskim ustawodawstwie synodalnym (KUL)

13.10 Dawid Lipiński, Udział wiernych świeckich w misjach ad gentes według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (UKSW)

13.30 Dyskusja

13.45 Obiad

 

Sesja IV A (CTW-304)

Prowadzenie: ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

15.00 Ks. Bartłomiej Pieron, Dostęp stron do akt sądowych w kanonicznym procesie małżeńskim na tle polskiej procedury cywilnej. Analiza prawno-porównawcza (UPJPII)

15.20 Urszula Wasilewicz, Niedopełnienie małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (Sąd Metropolitalny Lubelski)

15.40 Agnieszka Leśniak, Wpływ zaburzeń depresyjnych na niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (UKSW)

16.00  Dyskusja

16.15 Kawa

 

Sesja IV B (CTW-202)

Prowadzenie: o. prof. dr hab. Wiesław Bar

15.00 Ks. Krzysztof Rogala, Posługa biskupa diecezjalnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (UKSW)

15.20 Patrycja Kukulska, Zasada kolegialności w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

15.40 Ks. Wojciech Solik, Prawo do ochrony dobrego imienia w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (UKSW)

16.00 Dyskusja

16.15 Kawa

 

Sesja IV C (CTW-302)

Prowadzenie: ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

15.00 Natalia Grochowska, Okoliczności wpływające na złagodzenie wymiaru kary w prawie polskim i kanonicznym (UKSW)

15.20 Ks. Tomasz Poterała, Ordynariat Polowy w Republice Słowackiej (UKSW)

15.40 Ryszard Pankiewicz, Status prawny kapelana szpitalnego. Zarys problematyki (WSZiA w Zamościu)

16.00 Dyskusja

16.15 Kawa

 

Sesja V A (CTW-304)

Prowadzenie: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

16.30 Ks. Andre Awoa, L’audientia episcopalis come forma di esercizio del governo – potere nella Chiesa antica in Africa (PUG)

16.50 Marta Olkowicz, Zasada reprezentatywności w radzie kapłańskiej (UKSW)

17.10  Ks. Krzysztof Białowąs, Kompetencje postulatora w procesie kanonizacyjnym w Rzymie (PUG)

17.30 Paweł Zając, Wybór ordynariusza ordynariatu personalnego dla anglikanów na urząd (L&B Institute)

17.50 Dyskusja

 

Sesja V B (CTW-202)

Prowadzenie: ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

16.30 Zuzanna Maj, Przeszkody małżeńskie w systemie prawa kanonicznego oraz polskiego (UKSW)

16.50 Ks. Paweł Zawada, Obowiązek moralny wychowania potomstwa w wyroku orzekającym nieważność małżeństwa (KUL)

17.10 Natalia Bohacz, Konflikt praw i obowiązków stron w małżeństwie mieszanym (UKSW)

17.30 O. Stanisław Kawa, Ewangelia podstawą prawa kanonicznego (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie)

17.50 Dyskusja

 

Sesja V C (CTW-302)

Prowadzenie: ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

16.30 Wioleta Wasil, Zasady nabywania przynależności do Kościoła katolickiego (UKSW)

16.50 Ks. Mariusz Marszałek, Rola biskupa diecezjalnego w rozeznawaniu charyzmatu nowego instytutu życia zakonnego (UKSW)

17.10 Andrzej Kukulski, Zadania legatów Biskupa Rzymu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

17.30 Dyskusja

 

18.00 Zamknięcie Konferencji

(CTW-304)

§  Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL

§  Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

 

Małgorzata Makarska*[1]

W obowiązującym kodeksie karnym przestępstwo handlu ludźmi zostało zamieszczone w art. 253 § 1. Jego treść brzmi: Kto uprawnia handel ludźmi nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Problematyka handlu ludźmi rozciąga się również na art. 204 § 4 kk, określający występek zwabienia lub uprowadzenia innej osoby w celu uprawiania prostytucji za granicą oraz art. 8 przepisów wprowadzających kodeks karny, odnoszący się do uprawiania handlu niewolnikami albo oddania jednostki w stan niewolnictwa.

Aleksandra Ulanowska*

Niebywały postęp wiedzy i technologii medycznej jaki dokonał się w ostatnich latach w zakresie diagnostyki prenatalnej, pozwala na ujawnienie wielu schorzeń i defektów już pierwszej fazie życia embrionu i płodu, a nawet na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia wad genetycznych u dziecka na podstawie badań przyszłych rodziców.

Igor Szwiec*

Uwagi wstępne

Ukończenie studiów wyższych w zakresie prawa daje absolwentowi możliwość wyboru dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.

Tak, aby uzyskać niezbędny zasób wiedzy oraz zdobyć praktyczne przygotowanie do zajmowania stanowiska sędziego, prokuratora, asesora prokuratury, asystenta sędziego, asystenta prokuratora i referendarza sądowego, prawnik powinien uzyskać status aplikanta dwunastomiesięcznej aplikacji ogólnej, po pomyślnym ukończeniu której dopiero może starać się o przyjęcie na aplikację sędziowską (trwającą 54 miesiące) lub prokuratorską (trwającą 30 miesięcy)[1].

Elżbieta Szczot

Ojciec Święty Jan Paweł II przemawiając na temat znaczenia rodziny w Europie w 2004 r. zaznaczył, że: ?Rodzina jest zwierciadłem społeczeństwa, a zatem i kształtującej się obecnie Europy. Przemiany zachodzące w rodzinie są i będą najważniejszym wskaźnikiem rozwoju kulturowego oraz instytucjonalnego kontynentu?[1].