Sylwia Maziarczuk*

 

Już od najdawniejszych czasów wierni gromadzili się w celu realizacji wielu zadań[1]. Sens istnienia stowarzyszeń ma swój fundament w misji Kościoła, mającej na celu prowadzenie wszystkich wiernych do jedności poprzez budowanie Ciała Chrystusowego[2]. Stowarzyszenia ukazywały pragnienie wiernych, aby między ich życiem a wiarą występowała łączność[3].

Prawodawca kościelny uregulował problematykę stowarzyszeń w obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.[4] Jednak uprawnienia wiernych przynależących do stowarzyszenia są zróżnicowane w zależności od jego rodzaju. Ze względu na specyfikę stowarzyszeń prywatnych w Kościele, które nie mogą podejmować działań w imieniu Kościoła, a powstają z inicjatywy samych wiernych, została wiernym przyznana przez prawodawcę autonomia w zakresie zarządzania i kierowania tymi stowarzyszeniami.

Przedmiotem opracowania będzie wskazanie i przeanalizowanie obszarów autonomii wiernych, które zostały przyznane przez prawodawcę w stowarzyszeniach prywatnych.

Natalia Materna*

 

Wprowadzenie

Elektroniczna dokumentacja medyczna (dalej: EDM) jest przejawem obecnie postępującej informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia[1] nakłada na placówki ochrony zdrowia obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej od dnia 1 sierpnia 2014 r. Jednakże z projektu założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta[2] wynika, iż Ministerstwo Zdrowia zamierza odłożyć w czasie powszechną informatyzację ochrony zdrowia.Niemniej prace legislacyjne nad późniejszym wdrożeniem sytemu do dziś nie wyszły poza fazę prac nad projektem założeń mimo, iż do wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pozostały jedynie trzy miesiące. Dlatego też w dniu 30 kwietnia 2014 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się z prośbą do Ministra Zdrowia o niezwłoczne zintensyfikowanie prac legislacyjnych dotyczącychobowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej[3].

Zbigniew Jaworski*

 

Wstęp

Wolność religijna stanowi podstawową wartość, która wynika z godności osoby ludzkiej oraz jest prawem wpisanym
w naturę człowieka. Wolność ta nie podlega demokratycznemu prawu głosowania, lecz prawu uznania. Wolność religijna polega na wolności od przymusu, czy to jednostki, czy społeczności, aby każdy mógł postępować zgodnie ze swoim sumieniem[1]. W różnych okresach historycznych, wolności religijna była różnie pojmowana i respektowana. Prawo do wolności religijnej zakorzenione w godności osoby poznajemy poprzez objawione słowo Boże i przez rozum ludzki[2]. Podejmując tematykę wolności religijnej zarówno jako wartości, jak i prawa należy uwzględnić specyfikę miejsca oraz religię. Pierwszym aktem normatywnym,
w kwestii wolności religijnej, wydanym dla basenu Morza Śródziemnego, a ściślej dla Cesarstwa Rzymskiego na początku IV w. jest Edykt mediolański. Niektórzy autorzy, zwłaszcza historycy, nazywają go edyktem tolerancyjnym lub konwencją mediolańską[3], a inni szczególnie prawnicy, nie uznają edyktu jedynie za tolerancyjny, lecz za uniwersalny, na zasadzie wolnego wyboru religii oraz równości chrześcijaństwa z innymi religiami[4], a nie tylko jej tolerowania. Tekst źródłowy Edyktu mediolańskiego wskazuje raczej na jego charakter uniwersalny, a nie tylko tolerancyjny[5].

Rocznica 1700-lecia wydania edyktu mediolańskiego stanowi podstawową, obok innych causa scribendi tego artykułu, który składa się z trzech punktów, uzupełnionych wstępem
i zakończeniem.

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XI, 13 (2) 2016  

Spis treści

 

 

ARTYKUŁY

Dariusz Gabrel, Zbrodnia Wołyńska – historia, pamięć, prawo

Dariusz Gabrel, Volhynia Massacre – History, Memory, Law

 

Wojciech Kasperski, Przestępstwa ubezpieczeniowe w międzywojennej Polsce

Wojciech Kasperski, Insurance Crime in Inter-War Poland

 

Agnieszka Romanko, Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące danych przetwarzanych przez Kościół Katolicki. Przegląd orzecznictwa

Agnieszka Romanko, The Competences of the Inspector General for Personal Data Protection concerning the Processing of Data by the Catholic Church. Review of Case Law

 

Mirosław Sitarz, 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Mirosław Sitarz, 10 Years of Existence of the Association of Alumni and Friends of the Faculty of Law of the Catholic University of Lublin

 

SPRAWOZDANIA

Mirosława Malinowska, Dominika Pasieczna, Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Kamila Kwarciana, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina”

 

Agnieszka Romanko, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przynależność do Kościoła Katolickiego”

 

INFORMACJE

Anna Słowikowska, Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XI, 13 (1) 2016  

Spis treści

ARTYKUŁY

Michał Cwajna, Pojęcie „zwrotu kosztów”, a obowiązek pokrywania przez pracodawcę należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju

Michał Cwajna, The Meaning of „Cost Reimbursement” and Obligation of the Employer to Cover the Employer’s Receivables for Abroad Business Trips in a Context of so called Overnight Lump Sum Claims

 

Waldemar Gałązka, Życie i działalność naukowa Biskupa Profesora Walentego Wójcika

Waldemar Gałązka, Life and Scientific Activity of Bishop Prof. Walenty Wójcik

 

Elżbieta Okoń, Eutanazja a prawo do godnej śmierci

Elżbieta Okoń, Euthanasia and the Right to a Dignified Death

 

Wojciech Wytrążek, Opłaty reprograficzne a swoboda korzystania z dóbr kultury

Wojciech Wytrążek, Manufacturers of Electronic Equipment versus Authors – the Dispute over Reprographic Fees

 

SPRAWOZDANIA

Agnieszka Romanko, Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Paweł Zając, Kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze

 

Małgorzata Turek, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

INFORMACJE

Andrzej Kukulski, Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia