Mirosław Sitarz , Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie

 

Ks. Stefan Wyszyński, po roku pełnienia posługi duszpasterskiej w diecezji włocławskiej, został skierowany na studia w Uniwersytecie Lubelskim[1] na Wydziale Prawa Kanonicznego. Dla młodego kapłana był to czas „wyjątkowy i niezwykle owocny”[2]. W 1949 r. powiedział o tym okresie swojego życia: „chleba tutaj darmo nie jadłem i czegoś naprawdę się nauczyłem – i nauczyłem tutaj, w tej Uczelni, nie tylko przez to, że tutaj przebywałem, ale właśnie przez to, że byłem świadkiem pracy tej Uczelni, którą kocham”[3]. Natomiast o. prof. Albert Krąpiec, wieloletni rektor KUL, stwierdził: „więź pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i osobą Księdza Prymasa Wyszyńskiego jest utkana z tylu nici i wątków, że niepodobieństwem jest ukazanie jej adekwatnego obrazu w krótkim artykule”[4]. Dlatego też przedmiotem artykułu będzie próba ukazania ważniejszych fragmentów z bardzo bogatej działalności naukowej i społecznej ks. Wyszyńskiego w latach 1925-1929 podczas studiów w Lublinie.

Agnieszka Romanko , Watykańskie instytucje finansowe

 

„Watykańskie instytucje finansowe” to instytucje zarówno Stolicy Apostolskiej, jak i Państwa-Miasta Watykan, których nie można używać zamiennie, ponieważ są to dwa odrębne podmioty prawa międzynarodowego. Przedmiotem artykułu będzie próba scharakteryzowania najważniejszych kompetencji organów finansowych Stolicy Apostolskiej i Państwa-Miasta Watykan, tj. Instytutu Dzieł Religijnych, Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej, Rady ds. Ekonomicznych, Sekretariatu ds. Ekonomicznych, Audytora Generalnego, Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej i Kamery Apostolskiej.

Paweł Cichosz , Odpowiedzialność karna Prezesa Najwyższej Izby Kontroli według najnowszych uregulowań prawnych

 Najwyższa Izba Kontroli[1], jako naczelny organ kontroli państwowej, należy do jednych z najważniejszych instytucji w państwie. Stojący na jej czele Prezes posiada bardzo silną pozycję ustrojową, przekładającą się na pozostające w jego gestii liczne monokratyczne kompetencje, które tylko w części osłabione są przez działalność Kolegium NIK i innych wewnętrznych struktur kolegialnych (np. komisji rozstrzygających, czy komisji opiniujących przyjmowanie pracowników NIK)[2]. Podejmowane przez Prezesa jednoosobowo decyzje zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym nie podlegają w zasadzie kontroli innych organów państwa. W okresie 6-letniej kadencji jest praktycznie nieodwoływalny, co może wytwarzać u osób pełniących tę funkcję poczucie nadmiernej pewności w działaniu i przekonanie o bezkarności za podejmowane decyzje. Taki stan prowadzić może do wykorzystywania aktualnie silnej pozycji w państwie dla celów osobistych, a nawet do nieprzestrzegania prawa, w tym także do naruszania przepisów prawa karnego[3].

Waldemar Bednaruk , Tymczasowość w strukturze Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej

 

Prowizoryczne rozwiązania, jak wykazało doświadczenie w wielu dziedzinach życia, potrafią przetrwać bardzo długo. Dłużej niekiedy niż te, których istnienie planowane było jako konstrukcje trwałe i niezmienne. Zdarza się, że te czasowe lepiej się sprawdzają w praktyce. I takim właśnie tymczasowym, chwilowym, przejściowym narzędziem w polityce niemieckiej miała być, w zamierzeniu twórców, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa[1]. W sferze deklaracji jej działalność miała przygotować grunt pod powołanie w pełni polskiej już instytucji, działającej w ramach Królestwa Polskiego. Tak przynajmniej głosili Niemcy, chcący zyskać wsparcie ludności polskiej w trwającej już ponad dwa lata wojnie światowej, której wyników nie mogli być pewni. W praktyce ta tymczasowość, pozwalała odsunąć w czasie decyzje trwałe i wiążące, jednocześnie umożliwiając intensywną eksploatację gospodarczą okupowanych terenów.

 "Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XII, 14 (2) 2017  

Spis treści

 

ARTYKUŁY

Adam Leszczyński, Zawieszenie prawa do renty socjalnej - wypłata w tym samym miesiącu wynagrodzenia za dwa miesiące a przekroczenie kwoty przychodu

Adam Leszczyński, Suspension of the Right to a Social Pension – Payment in the Same Month of Salary for Two Months and Exceeding the Amount of Income

 

Anna Nogalska, Postepowanie kontrolne prowadzone przez Inspekcje Weterynaryjna jako odrebne postepowanie

Anna Nogalska, Control Proceedings Conducted by the Veterinary Inspection as a Separate Procedure

 

Agnieszka Romanko, Nowelizacja postepowania mediacyjnego przed sadami administracyjnymi

Agnieszka Romanko, Amendments to the Mediation Proceedings before Administrative Courts

 

Mirosław Sitarz, Przesłanie Stefana Kardynała Wyszynskiego do prawników

Mirosław Sitarz, Stefan Cardinal Wyszynski’s Message to the Lawyers

 

Maciej Wojtacki, Kodyfikacja prawa łowieckiego w zaborze austriackim i jego recepcja w ustawodawstwie II Rzeczypospolitej

Maciej Wojtacki, The Codification of Hunting Law in the Austrian Partition and its Reception in the Legislation in the Second Republic of Poland

 

 Paweł Zając, Mechanizmy kontroli władzy ustawodawczej wzgledem władzy wykonawczej w ustroju politycznym RP. Funkcja kontrolna Sejmu

Paweł Zając, Control Mechanisms of the Legislative Power in Relation to the Executive Power in the Polish Political System. Control Function of the Sejm

 

Piotr Zamelski, Odpowiedzialnosc komercyjna podmiotów leczniczych za dobro wspólne

Piotr Zamelski, The Responsibility of Commercial Healthcare Entities for the Common Good

 

SPRAWOZDANIA

Dominik Dryja, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

 

INFORMACJE

Anna Słowikowska, Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia