Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. jest aktem normatywnym mieszczącym w sobie podstawowy katalog praw i wolności człowieka. W art. 5 zawarta jest deklaracja wskazująca, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela. Rozwinięcie tej zasady znajduje się w rozdziale II zatytułowanym: „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”. Dokonując analizy norm konstytucyjnych należy dojść do wniosku, iż wiele z wymienionych tam praw odnosi się do ofiar przestępstw, w tym przestępstwa handlu ludźmi.

Sobór Watykański II w konstytucji pastoralnej „Gaudium et spes” specjalny rozdział poświęcił „należytemu sposobowi popierania rozwoju kultury” (De culturale progressu rite promovendo). Rozdział ten ma znaczenie podstawowe dla określenia stanowiska Kościoła wobec kultury. Istotne jest tu stwierdzenie, że „właściwością osoby ludzkiej jest to, że do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa dochodzi się nie inaczej jak przez kulturę, to znaczy przez kultywowanie dóbr i wartości naturalnych” (nr 53). Rozwój człowieczeństwa dokonuje się więc przez kulturę.

Piotr Zamelski

Odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne.
Analiza orzecznictwa sądów powszechnych z lat
1989-2015

Opracowanie dotyczy urzeczywistniania[1] prawa do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu szkody wyrządzonej przez podmiot leczniczy (tzw. błędy medyczne). W przypadku błędów medycznych naprawienie szkody przyjmuje postać odszkodowania pieniężnego za stratę dającą się wyrazić w pieniądzu (koszty leczenia, utracony zarobek, itp.) lub zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, która nie ma charakteru ekonomicznego (np. cierpienie, ból, stres). Przyjęcie przedziału czasowego 1989-2015, będącego czasem głębokich przemian ustrojowych i ekonomicznych, pozwala zobrazować zmieniającą się świadomość prawną społeczeństwa, która formowała się równolegle do kolejnych zmian w systemie ochrony zdrowia.

Agnieszka Romanko

 

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Dnia 10 grudnia 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się Jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

 

Agnieszka Romanko

Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia