Kamila Kwarciana

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … kandydat na ołtarze”

Dnia 10 grudnia 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL… kandydat na ołtarze” zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Agnieszka Romanko

Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze

W dniach od 4 marca do 2 kwietnia 2017 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – decyzją Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL – po raz siódmy odbył się kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Szkolenie zostało zorganizowane przez SAWP KUL we współpracy z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem tego przedsięwzięcia, Zarząd upoważnił ks. dr. hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL, przewodniczącego Stowarzyszenia i dr Agnieszkę Romanko.

Mirosław Sitarz , Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie

 

Ks. Stefan Wyszyński, po roku pełnienia posługi duszpasterskiej w diecezji włocławskiej, został skierowany na studia w Uniwersytecie Lubelskim[1] na Wydziale Prawa Kanonicznego. Dla młodego kapłana był to czas „wyjątkowy i niezwykle owocny”[2]. W 1949 r. powiedział o tym okresie swojego życia: „chleba tutaj darmo nie jadłem i czegoś naprawdę się nauczyłem – i nauczyłem tutaj, w tej Uczelni, nie tylko przez to, że tutaj przebywałem, ale właśnie przez to, że byłem świadkiem pracy tej Uczelni, którą kocham”[3]. Natomiast o. prof. Albert Krąpiec, wieloletni rektor KUL, stwierdził: „więź pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i osobą Księdza Prymasa Wyszyńskiego jest utkana z tylu nici i wątków, że niepodobieństwem jest ukazanie jej adekwatnego obrazu w krótkim artykule”[4]. Dlatego też przedmiotem artykułu będzie próba ukazania ważniejszych fragmentów z bardzo bogatej działalności naukowej i społecznej ks. Wyszyńskiego w latach 1925-1929 podczas studiów w Lublinie.

Agnieszka Romanko , Watykańskie instytucje finansowe

 

„Watykańskie instytucje finansowe” to instytucje zarówno Stolicy Apostolskiej, jak i Państwa-Miasta Watykan, których nie można używać zamiennie, ponieważ są to dwa odrębne podmioty prawa międzynarodowego. Przedmiotem artykułu będzie próba scharakteryzowania najważniejszych kompetencji organów finansowych Stolicy Apostolskiej i Państwa-Miasta Watykan, tj. Instytutu Dzieł Religijnych, Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej, Rady ds. Ekonomicznych, Sekretariatu ds. Ekonomicznych, Audytora Generalnego, Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej i Kamery Apostolskiej.

Paweł Cichosz , Odpowiedzialność karna Prezesa Najwyższej Izby Kontroli według najnowszych uregulowań prawnych

 Najwyższa Izba Kontroli[1], jako naczelny organ kontroli państwowej, należy do jednych z najważniejszych instytucji w państwie. Stojący na jej czele Prezes posiada bardzo silną pozycję ustrojową, przekładającą się na pozostające w jego gestii liczne monokratyczne kompetencje, które tylko w części osłabione są przez działalność Kolegium NIK i innych wewnętrznych struktur kolegialnych (np. komisji rozstrzygających, czy komisji opiniujących przyjmowanie pracowników NIK)[2]. Podejmowane przez Prezesa jednoosobowo decyzje zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym nie podlegają w zasadzie kontroli innych organów państwa. W okresie 6-letniej kadencji jest praktycznie nieodwoływalny, co może wytwarzać u osób pełniących tę funkcję poczucie nadmiernej pewności w działaniu i przekonanie o bezkarności za podejmowane decyzje. Taki stan prowadzić może do wykorzystywania aktualnie silnej pozycji w państwie dla celów osobistych, a nawet do nieprzestrzegania prawa, w tym także do naruszania przepisów prawa karnego[3].