Dominik Dryja, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Dnia 3 czerwca 2017 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”.

Patronat nad tym wydarzeniem naukowym po raz kolejny objął Jego Ekscelencja Biskup Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Organizatorami konferencji byli: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Inauguracji konferencji dokonali: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, przewodniczący SAWP; bp A. Miziński; prof. dr hab. Jan Gliński, wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, prezes SKP; ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, prezes TN KUL; dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Wszyscy złożyli życzenia dobrych obrad oraz podkreślili, że konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem.

Konferencja składała się z 5 sesji. Każda z sesji została zakończona dyskusją.

Pierwszej przewodniczył bp Miziński, a swoje referaty przedstawili: ks. mgr lic. Štefan Brinda (KUL) – „Posłuszeństwo ordynariuszowi według kan. 273 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.” oraz mgr lic. Igor Kilanowski (UKSW) – „Małżeństwo katolika z anglikaninem”.

Każda późniejsza sesja została podzielona na 3 części. Sesję II A prowadził prof. Krukowski. Prelegentami byli: dr Jitka Jonová (Univerzita Palackého v Olomouci) – „Forms of Punishment of Clerics. Episcopal Prison for Priest on the Example of Olomouc Archdiocese in the 19th Century”; dr Agnieszka Romanko (KUL) – „Współdziałanie wiernych chrześcijan świeckich we władzy rządzenia w organach kolegialnych Kościoła partykularnego”; mgr lic. Daniel Przygoda (UKSW) – „Status prawny uchodźcy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz instrukcji Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych”; mgr lic. Joanna Przybysławska (KUL) – „Władza biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.”

Ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL przewodniczył sesji II B. Swoje referaty wygłosili: ks. dr Paweł Kaleta (KUL) – „Wymogi prawne celebrowania intencji zbiorowych”; ks. mgr lic. Paweł Lewandowski (KUL) – „Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.”; mgr lic. Piotr Śliwiński (UKSW) – „Konsekwencje alienacji wadliwej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz prawa świeckiego Polski i Niemiec”; mgr lic. Grzegorz Ćwikliński (UWM) – „Zarząd majątkiem kościelnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (kan. 1281 § 2) i Statutów Synodalnych Archidiecezji Warmińskiej”.

Sesję II C poprowadził o. prof. Damián Němec (Univerzita Palackého v Olomouci). Referaty zostały wygłoszone przez: mgr lic. Ingrid Kovárovą Kochovą (Univerzita Palackého v Olomouci) – „The Role of the Defender of the Bond within the Process for Declaration the Nullity of Marriage”; dr Annę Słowikowską (KUL) – „Posługa lektora w ustawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego”; dr Monikę Menke (Univerzita Palackého v Olomouci) – „Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere”; oraz ks. mgr. lic. Adama Fabiańczyka (KUL) – „Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem według prawa kościelnego”.

Po przerwie rozpoczęły się kolejne sesje. Części A sesji III przewodniczył ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Prelegentami byli: mgr Małgorzata Nowińska (KUL) – „Czynności przedprocesowe wikariusza sądowego według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus”; mgr lic. Anna Sobierajska (UKSW) – „Chrzestny a świadek chrztu w prawie kanonicznym”; mgr lic. Radosław Gosiewski (UKSW) – „Zawarcie małżeństwa coram assistente laico (kan. 1112)”; mgr lic. Kamil Niedziałkowski (KUL) – „Udzielenie sakramentu namaszczenia chorych bez zgody przyjmującego – aspekty cywilno-kanoniczne”.

Sesję III B prowadził Ks. dr hab. Leszek Adamowicz (KUL). Prelegentami byli: mgr lic. Sylwia Pszczółkowska-Łebkowska (UKSW) – „Wykluczenie jedności według kanonicznego prawa małżeńskiego”; mgr lic. Joanna Wołczyńska (UKSW) – „Wykluczenie potomstwa w kanonicznym prawie małżeńskim”; mgr lic. Maciej Andrzejewski (KUL) – „Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym i prawie polskim – zarys problematyki”; mgr lic. Aleksandra Rybaczek (KUL) – „Proces skrócony o nieważność małżeństwa”.

Sesji III C przewodniczył ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW. Referaty wygłosili: ks. mgr Andre Awoa (PUG) – „L’audientia episcopalis come forma di esercizio del governo – potere nella Chiesa antica in Africa”; ks. mgr Dominik Dryja (KUL) – „Kompetencje władcze biskupa diecezjalnego w wykonywaniu władzy sądowniczej”; ks. dr Krzysztof Białowąs (PUG) – „Kompetencje postulatora w procesie kanonizacyjnym w Rzymie”; mgr lic. Dawid Lipiński (UKSW) – „Udział wiernych świeckich w misjach ad gentes według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.”

Sesję IV A poprowadził ks. Adamowicz. Prelekcje przedłożyli: dr Paweł Zając (L&B Institute) – „Wybór ordynariusza ordynariatu personalnego dla anglikanów na urząd”; dr Urszula Wasilewicz (Sąd Metropolitalny Lubelski) – „Niedopełnienie małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.”; mgr lic. Agnieszka Leśniak – „Wpływ zaburzeń depresyjnych na niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich”.

Sesję IV B prowadził o. prof. dr hab. Wiesław Bar (KUL). Referaty przedstawili: ks. mgr lic. Krzysztof Rogala (UKSW) – „Posługa biskupa diecezjalnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.”; mgr lic. Patrycja Kukulska (KUL) – „Zasada kolegialności w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.”; ks. mgr lic. Wojciech Solik (UKSW) – „Prawo do ochrony dobrego imienia w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.”

Sesji IV C przewodził ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk (KUL). Referaty zostały przedstawione przez: mgr lic. Natalię Grochowską (UKSW) – „Okoliczności wpływające na złagodzenie wymiaru kary w prawie polskim i kanonicznym”; ks. mgr. lic. Tomasza Poterałę (UKSW) – „Ordynariat Polowy w Republice Słowackiej”; mgr. lic. Andrzeja Kukulskiego (KUL) – „Zadania legatów Biskupa Rzymu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.”

Sesję V A prowadził ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL, prodziekan WPPKiA KUL. Referaty zostały wygłoszone przez: mgr. lic. Wojciecha Potockiego (KUL) – „Podmioty zobowiązane do troski o powołania kapłańskie w przepisach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.”; mgr lic. Martę Olkowicz (UKSW) – „Zasada reprezentatywności w radzie kapłańskiej”; ks. mgr. lic. Radosława Wnuka (KUL) – „Wymogi prowizji na urząd proboszcza w obowiązującym polskim ustawodawstwie synodalnym”.

Sesji V B przewodniczył ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski (KUL). Swoje prelekcje przedłożyli: mgr lic. Zuzanna Maj (UKSW) – „Przeszkody małżeńskie w systemie prawa kanonicznego oraz polskiego”; ks. mgr lic. Paweł Zawada (KUL) – „Obowiązek moralny wychowania potomstwa w wyroku orzekającym nieważność małżeństwa”; mgr lic. Natalia Bohacz (UKSW) – „Konflikt praw i obowiązków stron w małżeństwie mieszanym”.

Sesję V C poprowadził ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL. Referaty zostały wygłoszone przez: mgr lic. Wioletę Wasil (UKSW) – „Zasady nabywania przynależności do Kościoła katolickiego” oraz ks. mgr. lic. Mariusza Marszałka (UKSW) – „Rola biskupa diecezjalnego w rozeznawaniu charyzmatu nowego instytutu życia zakonnego”.

Po każdej części przewidziana była dyskusja oraz możliwość zadawania pytań prelegentom. Zamknięcia konferencji dokonali: ks. Skorupa, dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego oraz ks. Sitarz, którzy podziękowali wszystkim przybyłym. Profesor Sitarz zaprosił także na konferencję w przyszłym roku.