Anna Słowikowska

Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia

Realizując cele statutowe w szczególności poprzez wydawanie publikacji naukowych (art. 3 § 2 lit. i Statutu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) w 2017 r. nakładem SAWP KUL ukazały się następujące pozycje wydawnicze:

1. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarzered. Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Agnieszka Romanko, Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2017.

2. Wasilewicz Urszula, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne, Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przy­jaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2017.

3. Zając Paweł, Status prawny ordynariatów personalnych dla anglikanów powracających do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2017.

Pozostałe publikacje:

1. Balicki Adam, Pyter Magdalena, Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017.

2. Dębiński Antoni, Jońca Maciej, Leraczyk Izabela, Łuka Agata, Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem. Tekst i tłumaczenie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017.

3. Dębiński Antoni, Jońca Maciej, Leraczyk Izabela, Łuka Agata, Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem. Komentarz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017.

4. Jak powstał ruch Europa Christi, red. Ireneusz Skubiś, Częstochowa: Wydawnictwo „Myśląc Ojczyzna” 2017.

5. Kaleta Paweł, Legal aspects of the management of Church property, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017.

6. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. IV, red. Mirosław Sitarz, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2017.

7. Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Ireneusz Dosz, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2017.

8. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Janusz Gręźlikowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2017.

9. Misztal Henryk, Fiejdasz-Buczek Lidia, Postępowanie kanonizacyjne w die­cezji lub eparchii, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017.

10. Skrobotowicz Grzegorz Adam, Mediacja karna w świetle badań, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017.

11. Stanisz Piotr, Religion and Law in Poland, Lublin: Kluwer Law International 2017.

 

Prosimy o nadsyłanie na adres redakcji informacji o nowościach wydaw­niczych Członków SAWP KUL.