Tomasz Barankiewicz

Model formalnych i nieformalnych źródeł etyki akademickiej w Polsce

W kręgu kultury angloamerykańskiej zainteresowanie etyką akademicką wzrosło od początku lat 70-tych XX w., tj. od czasu wyodrębnienia się etyki badań naukowych, jako samodzielnej dyscypliny badawczej. Pierwszy silny impuls dla rozwoju tej problematyki wiąże się niestety z ujawnianymi nadużyciami.

Waldemar Bednaruk

Poszukiwany Józef Dolina

1. Edukacja

Józef Dolina urodził się 30 grudnia 1908 r. w Tarnogrodzie w powiecie Biłgorajskim. Pochodził z biednej rodziny, posiadającej niewielkie gospodarstwo rolne, której nie stać było na finansowanie kształcenia swoich dzieci. Okoliczność ta miała decydujący wpływ na przebieg procesu edukacji młodego Józefa.

Stanisław Kawa

Skuteczność prawa Kościoła łacińskiego w porządku prawnym Ukrainy

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości zastosowania regulacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.[1] w porządku prawnym Ukrainy. Na początku zostanie przedstawiony rys historyczny kształtowania się struktur Kościoła łacińskiego od uzyskania niepodległości przez Ukrainę w 1991 r. oraz ich obecny stan. Następnie ukazany będzie kanoniczny status struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie. Kolejno przeanalizowany zostanie prawny sposób istnienia i działania tychże struktur w ukraińskim porządku prawnym.

Bożena Czech-Jezierska  

Uwagi na temat kształcenia pracowników samorządowych w okresie II Rzeczypospolitej

„O rządów kształty głupcy niech się sporzą, kto ma rację,

Najlepszy ten, kto najlepszą ma administrację”.

Autorem powyższych słów był przedstawiciel angielskiego Oświecenia, poeta Alexander Pope[1]. Trudno odmówić racji stwierdzeniu H. Izdebskiego, że powstała prawie trzy stulecia temu myśl nie pozostaje bez związku z dzisiejszym prawem do dobrej administracji, zawartym w art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej[2].

Olga Kisiel

Projekt kodeksu cywilnego wielkiej dynastii Qing (1907-1911) jako pierwsza w historii próba kodyfikacji prawa cywilnego w Chinach

Chińskie prawo cywilne nie posiada tak bogatej tradycji, jaka istnieje w kulturze prawnej państw Zachodu oraz korzeni prawa prywatnego takich, jak w europejskim porządku prawnym stanowi prawo rzymskie. Bez wątpienia związane jest to z odmiennością ustroju politycznego, a także ze sposobem pojmowania prawa oraz jego roli w obu systemach prawnych.