z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego odbytego w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim w dniu 20.05.2006 r.