Katedra Prawa Wyznaniowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Polski Instytut Katolicki "Sursum Corda" z siedzibą w Gdańsku serdecznie zapraszają do wzięcia udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich,

która odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2014 r.
Miejsce obrad: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Program oraz szczegółowe warunki uczestnictwa podane są na stronie internetowej: www.kul.pl/sursum.corda

Mirosław Sitarz

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w dniach od 22 lutego do 27 kwietnia 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbył się kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, którego organizatorami byli: SAWP KUL oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem tego przedsięwzięcia, Zarząd upoważnił ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL, Wiceprzewodniczącego SAWP KUL i mgr lic. Agnieszkę Romanko, członka SAWP KUL.

Agnieszka Romanko

 

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

WYDZIAŁU PRAWA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Dnia 14 grudnia 2013 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zgodnie z postanowieniami art. 8 § 3 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbyło się Walne Zebranie SAWP KUL.

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO
W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Lublin, 7 czerwca 2014 roku

 Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1

 

9.00 Otwarcie Konferencji

(CI-300)

 

Ks. Dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Prof. Dr hab. Jan Gliński – Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie

Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski – Prezes SKP/Prezes SAWP

Ks. Prof. Dr hab. Augustyn Eckmann – Prezes TN KUL

Ks. Dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL – Prodziekan WPPKiA KUL

 

 

CI-300

Sesja I

Prowadzenie: Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski (UKSW/KUL)

 

9.15 Monika Menke Nowy model relacji między Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)

9.35 Anna Słowikowska Regulacje prawne dotyczące sprawowania Eucharystii przez kapłana uzależnionego od alkoholu(KUL)

9.55 Dyskusja

10.10 Kawa

 

CI-300

Sesja II A

Prowadzenie: Ks. Dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW

 

10.20 Ks. Krzysztof Białowąs Kompetencje Kongregacji ds. Kanonizacyjnych(KUL)

10.40 Urszula Wasilewicz Uprawnienia władz państwowych dotyczące nominacji biskupów we Francji (KUL)

11.00 Ks. Grzegorz Delmanowicz Prawa i obowiązki biskupów ustępujących z urzędu według dyrektorium Kongregacji ds. Biskupów Il vescovo emerito (KUL)

11.20 Patrycja Kwiecień Moderator kurii w Kodeksie Prawa Kanoniczego z 1983 r. i partykularnym prawie polskim (KUL)

11.40 Agata Tarnacka Tworzenie parafii personalnych dla migrantów (UKSW)

12.00 Dyskusja

12.15 Kawa

 

CI-304

Sesja II B

Prowadzenie: Ks. Dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

 

10.20 Monika Krzykowska Dokumenty wymagane w ramach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa (UWM)

10.40 Michał Pełka Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich – absolutna czy relatywna? (UŁ)

11.00 Aneta Piątkowska Osobowość starcza przyczyną niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa (KUL)

11.20 Aleksandra Czapnik-Leśniewska Przyczyny separacji w kanonicznym porządku prawnym (UKSW)

11.40 Paweł Stasiuk Uważnienie w zawiązku według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983  r. (UKSW)

12.00 Dyskusja

12.15 Kawa

 

CI-206

Sesja II C

Prowadzenie: Ks. Dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL

 

10.20 Ks. Józef Marčin Wynagrodzenie duchownych w Republice Słowackiej (Uniwersytet Katolicki w Ružomberku)

10.40 Ewa Podbielska Troska Kościoła o strony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (UKSW)

11.00 Aleksandra Bitowt Rozszerzenie przedmiotu sporu w procesie o nieważność małżeństwa (UWM)

11.20 Magdalena Bartoszek Nova causae propositio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i instrukcji Dignitas connubii (KUL)

11.40 Ks. Wojciech Witkowski Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa (KUL)

12.00 Dyskusja

12.15 Kawa

 

CI-300

Sesja III A

Prowadzenie: Ks. Dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL

 

12.30 Ks. Paweł Kaleta Alienacja a akty nadzwyczajnego zarządzania (KUL)

12.50 Piotr Feczko Organ i urząd w prawie administracyjnym oraz w prawie kanonicznym  (UPJPII)

13.10 Monika Grzyb Wiek jako czynnik specyfikujący pozycję religijną osoby fizycznej w Kościele katolickim i judaizmie (KUL)

13.30 Dyskusja

13.40 Obiad

 

CI-304

Sesja III B

Prowadzenie: Ks. Prof. Dr hab. Stanisław Paździór

 

12.30 Justyna Krzykowska Obowiązki świeckich według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (UWM)

12.50 Agnieszka Zalewska Pojęcie wiernych chrześcijan w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (UKSW)

13.10 s. Maria Van Scott Status prawny osoby konsekrowanej w nauczaniu Jana Pawła II (KUL)

13.30 Dyskusja

13.40 Obiad

 

CI-206

Sesja III C

Prowadzenie: Ks. Dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

 

12.30 Ks. Adam Kaczor Źródła współczesnej teologii prawa kanonicznego według Klausa Mörsdorfa i szkoły monachijskiej (KUL)

12.50 Sylwia MaziarczukAutonomia wiernych chrześcijan w stowarzyszeniach prywatnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

 

13.10 Agnieszka Romanko Podstawy teologiczno-prawne mediacji w prawie kanonicznym (KUL)

13.30 Dyskusja

13.40 Obiad

 

CI-300

Sesja IV A

Prowadzenie: O. Dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL

 

15.00 Ks. Maciej Staszak Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące sakramentaliów (KUL)

15.20 Ks. Krzysztof Cipior Rodzice chrzestni w Kodeksach Jana Pawła II (KUL)

15.40 Paweł Zając Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej (KUL)

16.00 Ks. Piotr Szczygielski Świadek bierzmowania według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (UPJPII)

16.20 Dyskusja

16.35 Kawa

 

CI-304

Sesja IV B

Prowadzenie: Ks. Dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW

 

15.00 Angelika Próchniak Podstawy prawne postulatu zakonnego (KUL)

15.20 Katarzyna Suplewska Sposób życia osób konsekrowanych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

15.40 Paweł Rogalski Kompetencje brata zakonnego w domu instytutu (KUL)

16.00 Ks. Dariusz Mikołajczyk Posługa władzy w instytutach świeckich (KUL)

16.20 Dyskusja

16.35 Kawa

 

CI-206

Sesja IV C

Prowadzenie: Ks. Dr hab. Marek Saj, prof. UKSW

 

15.00 Ks. Arkadiusz Saternus Zasada legalności w kontekście kan. 1399 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

15.20Anna Terpin Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

15.40Karolina Grudzińska Sprawstwo czynu zabronionego w świetle art. 194 k.k. z 1997 r. (UKSW)

16.00Jacek SiedleckiBezstronność w postępowaniu karnym wobec zakonnika, który dopuścił się czynu zabronionego (kan. 695 § 1; 1395 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.) (UKSW)

16.20 Dyskusja

16.35 Kawa

 

 

 

 

 

 

 

 

CI-300

Sesja V A

Prowadzenie: Ks. Dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

 

16.50 Ks. Michał Grochowina Formacja duchownych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

17.10 Ks. Tomasz Pawlak Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa w Polsce według „Zasad formacji kapłańskiej w Polsce” z 1999 r. i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego (UKSW)

17.30 Aneta Kociuba Prawny wymiar doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie (KUL)

 

CI-304

Sesja V B

Prowadzenie: Ks. Dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

 

16.50 Piotr Dzbański Ruch Apostolatu Emigracyjnego w trosce o dobro duchowe migranta (UKSW)

17.10 Paweł Głuchowski Małżeństwo i rodzina a sztuczne zapłodnienie (UKSW)

17.30 Anna SzafrankoRegulacje dotyczące szkół katolickich zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz w dodatkowych normach obowiązujących w Polsce (UKSW)

 

CI-206

Sesja V C

Prowadzenie: Dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

 

16.50 Piotr Wojnarowicz Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI (UKSW)

17.10 Ks. Robert Kaszak Powierzenie urzędu kanclerza kurii diecezjalnej (KUL)

17.30 Andrzej Kukulski Konsekwencje braku upoważnienia ordynariusza na zawarcie umowy pożyczki i kredytu przez zarządcę kościelnego (KUL)

 

 

17.50 Zamknięcie Konferencji

(CI-300)

 

Ks. Dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL

Ks. Dr hab. Marek Saj, prof. UKSW – Kierownik Studiów Doktoranckich UKSW

Ks. Dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Do Zarządu Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

 

Deklaracja w sprawie przyjęcia do SAWP KUL

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Societas Alumnorum et Amicorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis).

.

 

Imię i nazwisko ...................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia......................................................................................................................

Zam....................................................................................................................................................

Diecezja (zakon, prowincja) ................................................................................................................

Obywatelstwo ....................................................................................................................................

Studia (uczelnia, wydział, kierunek) .....................................................................................................

Tytuł, stopień naukowy .......................................................................................................................

Miejsce pracy, stanowisko ..................................................................................................................

Adres do korespondencji.....................................................................................................................

............................................................................... Tel. ....................................................................

E-mail:.................................................................................................................................................

 

 

Miejscowość, data                                                                             podpis

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

 

.............................................................

podpis

______________________________________________________________________________

 

Został/a przyjęty/a uchwałą Zarządu SAWP KUL z dnia ???????????????????????????????????

pobierz plik do wydruku