Agnieszka Romanko

 

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

WYDZIAŁU PRAWA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Dnia 14 grudnia 2013 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zgodnie z postanowieniami art. 8 § 3 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbyło się Walne Zebranie SAWP KUL.

 

1. Walne Zebranie SAWP KUL otworzył ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący Stowarzyszenia, który przywitał obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że w Zebraniu bierze udział wymagana liczba członków Stowarzyszenia. Prof. Krukowski przedstawił porządek Zebrania, który został przyjęty jednomyślnie. Przewodniczącym Walnego Zebrania został ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, zaś protokolantem mgr lic. Agnieszka Romanko.

2. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., przedstawił ks. kmdr dr Zbigniew Jaworski, skarbnik Stowarzyszenia.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., przedstawił mec. Tadeusz Flis, sekretarz Stowarzyszenia.

4. Przewodniczący poprosił przedstawiciela Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu
w okresie sprawozdawczym. W imieniu Komisji głos zabrała dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, przewodnicząca, która przedstawiła sprawozdanie, jednocześnie wnioskując o udzielenie Zarządowi absolutorium.

5. Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok sprawozdawczy 2012/2013.

6. Walne Zebranie przyjęło plan pracy i budżetu na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

7. W ramach wolnych wniosków: 1) prof. Stanisz zaprosił na Opłatek Wydziałowy (14 grudnia 2013 r.); 2) ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL zachęcał do nadsyłania artykułów i sprawozdań do publikacji w „Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL”. Przypomniał, że w 2014 r. prof. Krukowski obchodzić będzie 50. rocznicę pracy naukowej. Dlatego też z inicjatywy Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, WPPKiA KUL, SAWP KUL oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wydana zostanie Księga Jubileuszowa. Do napisania artykułów zaproszeni zostali samodzielni pracownicy naukowi oraz doktorzy wypromowani przez Jubilata. Profesor zaapelował o przestrzeganie terminowości przy nadsyłaniu artykułów. Przypomniał również o inicjatywie organizowania kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 31 stycznia 2014 r.;
3) prof. Krukowski poinformował, że Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków. Przypomniał, że Rada ds. Ekonomicznych jest instytucją trwałą, choć na razie tylko formalną. Jej działalność natomiast zależy od dobrych chęci. Podziękował Komitetowi Organizacyjnemu, na czele z prof. Sitarzem, za przygotowanie i zorganizowanie tegorocznej Konferencji Naukowej SAWP KUL, nt. 1700-lecie Edyktu Mediolańskiego połączonej ze spotkaniem opłatkowym; 4) pan Jerzy Kuś postulował, aby Walne Zebranie SAWP KUL zwróciło się do Rady WPPKiA KUL z prośbą o skierowanie do Rektora i Senatu KUL, wniosku w sprawie wystąpienia do odpowiednich Władz Miasta Lublin o nadanie jednej z ulic w Lublinie imienia prof. Wiesława Chrzanowskiego. Przewodniczący poprosił, aby wnioskodawca sporządził stosowny wniosek.

8. Przewodniczący Zebrania po stwierdzeniu wyczerpania porządku obrad podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął Walne Zebranie SAWP KUL.