Mirosław Sitarz

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w dniach od 22 lutego do 27 kwietnia 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbył się kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, którego organizatorami byli: SAWP KUL oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem tego przedsięwzięcia, Zarząd upoważnił ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL, Wiceprzewodniczącego SAWP KUL i mgr lic. Agnieszkę Romanko, członka SAWP KUL.

 

Otwarcia kursu dokonał ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL. Profesor wskazał, że zorganizowanie takiego rodzaju szkolenia mieści się w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia, które poprzez różnego rodzaju kursy realizuje cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne (Statut SAWP KUL, art. 3). W ramach rozpoczęcia głos zabrał ks. Sitarz podkreślając, że Stowarzyszenie już po raz czwarty organizuje kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje: ogólną (pierwszy etap aplikacji sądowej i prokuratorskiej), adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

Celem kursu było powtórzenie i poszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, a także wypracowanie właściwej metody niezbędnej przy rozwiązywaniu testów. Ponadto, uczestnicy mieli możliwość uzyskania informacji na temat interesującej ich aplikacji.

W kursie wzięło udział 20 osób, zarówno studentów V roku prawa, jak i absolwentów studiów prawniczych WPPKiA KUL, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Zajęcia – w wymiarze 100 godzin dydaktycznych – były prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym przez praktyków (sędziowie, adwokaci i radcy prawni) oraz nauczycieli akademickich. Harmonogram kursu zawierał następujące przedmioty: ustrój samorządu zawodowego i organy ochrony prawnej, prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, unijny wymiar sprawiedliwości, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe i gospodarcze oraz prawo upadłościowe i naprawcze. Zakres merytoryczny obejmował wykłady, rozwiązywanie kazusów i testów z aktów normatywnych określonych przez Ministra Sprawiedliwości, będących podstawą do układania pytań na egzamin wstępny.

Dnia 10 maja 2014 r. odbył się egzamin próbny zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź można było otrzymać 1 pkt. Wynik pozytywny (co najmniej 100 pkt) uzyskały jedynie 3 osoby.  Z dotychczas organizowanych wspólnie przez SAWP KUL oraz WPPKiA KUL edycji kursu, tegoroczny wynik jest najniższy. Powinien on być powodem do głębokiej refleksji dla studentów i osób odpowiedzialnych za sposób i jakość kształcenia.

Po ogłoszeniu wyników kursanci mieli możliwość weryfikacji swoich odpowiedzi i przeanalizowania testu. Na zakończenie Organizatorzy – życząc powodzenia na egzaminie wstępnym – wręczyli dyplomy ukończenia kursu, podpisane przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego SAWP KUL oraz Dziekana WPPKiA KUL.