ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ I WALNE ZEBRANIE
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA KUL

13 grudnia 2014 roku (sobota)
Collegium Jana Pawła II, C-1031
Lublin, Al. Racławickie 14

 

Część I – Konferencja naukowa

16.00     Otwarcie – Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL

16.30     Wykład nt. Życie i działalność Księdza Profesora Antoniego Kościa, SVDPani dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

17.00     Dyskusja

17.15     Przerwa na kawę

 

 

Część II – Walne Zebranie Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

17.30     Porządek Walnego Zebrania

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
  2. Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL z działalności w roku 2013/2014

-        Sprawozdanie Sekretarza

-        Sprawozdanie Skarbnika

  1. Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
  2. Plan pracy na następny rok
  3. Wolne wnioski
  4. Zamknięcie Walnego Zebrania

 

Część III – Dzielenie się Opłatkiem i spotkanie koleżeńskie przy śpiewie kolęd

 

  1. Odczytanie Ewangelii według św. Łukasza
  2. Życzenia
  3. Wspólne kolędowanie

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

Przewodniczący SAWP KUL