podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa

Drodzy Absolwenci, Panie i Panowie!

Jako przewodniczący historycznie pierwszego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pragnę serdecznie powitać wszystkich uczestników pierwszego Walnego Zebrania.

Jednocześnie pragnę wyrazić radość z tego tytułu, że w dniu dzisiejszym mogę razem z Wami uczestniczyć jednocześnie w dwóch wydarzeniach doniosłych w dziejach naszego Wydziału.

Pierwszym z nich jest Jubileusz 25-lecia wznowienia na KUL-u studiów prawniczych ?w pełnym wymiarze?, które nastąpiło po 30 latach przerwy spowodowanej przez władze stalinowskie; a drugim wydarzeniem jest pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL.

Przyznam się, że podobnie jak z inicjatywą reaktywowania studiów prawniczych wystąpiłem również z inicjatywą założenia takiego stowarzyszenia przed 15 laty. Było to po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadziłem wykłady na kilku tamtejszych uniwersytetach i stwierdziłem, że na każdym z nich istnieje i aktywną działalność prowadzi ?stowarzyszenie alumnów wydziału prawa?, które spełnia doniosłe funkcje integracyjne i promocyjne.

Cieszę się, że ? pomimo wieloletnich przeszkód wynikłych z braku zrozumienie ze strony niektórych ludzi ? wreszcie nastąpiła realizacja tego projektu.

W powstawaniu naszego stowarzyszenia od strony formalnej wystąpiło kilka etapów. Pierwszym było powstanie komitetu założycielskiego w podczas Konferencji naukowej w Sandomierzu w dniu 7 września 2005 r., a drugim było zredagowanie statutu, starania o rejestrację w Sądzie i uzyskanie zgody Rektora KUL na zorganizowanie pierwszego zebrania Stowarzyszenia w dniu dzisiejszym w auli naszego Uniwersytetu. Cele stowarzyszenia określone w Statucie zostały zreferowane w wystąpieniu ks. dra Mirosława Sitarza, sekretarza Zarządu. Nie będę więc ich powtarzać.

Serdecznie dziękuję Wam za przyjęcie zaproszenia tymczasowego Zarządu i przybycie na pierwsze Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Podczas dzisiejszego zebrania mamy wspólnie podjąć kilka istotnie ważnych dla przyszłości decyzji, a mianowicie:

  • dokonać wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia na 3-letnią kadencję. Zarząd wybrany w Sandomierzu spełnił już bowiem swoje zadanie. Wybór zarządu obejmuje dwie fazy: wybór przewodniczącego
    i wybór pozostałych członków zarządu.
  • dokonać wyboru Komisji Rewizyjnej.

Struktura stowarzyszenia obejmuje również Komitet redakcyjny Biuletynu oraz komisje, których członków może powołać Zarząd.

Mam nadzieję, że nasze Stowarzyszenie stopniowo będzie się rozwijać i spełniać swoje zadania z pożytkiem dla absolwentów i macierzystego Wydziału. Żeby te zadania spełniać potrzebny jest nam duch solidarności, którego z całego serca życzę wszystkim obecnym i nieobecnym absolwentom naszego Wydziału.