Absolwentów Wydziału Prawa KUL z działalności w roku 2006/2007 (od 20 maja 2006 r. do 30 sierpnia 2007 r.)

1. W roku sprawozdawczym nasze Stowarzyszenie liczyło: 224 członków, w tym 44 członków założycieli i 180 członków zwyczajnych (od I Walnego Zebrania przybyło 10). Stowarzyszeniem kierował Zarząd - wybrany na I Walnym Zebraniu w dniu 20 maja 2006 r.  Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył siedem posiedzeń.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 maja 2006 r. Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: przewodniczący - ks. prof. Józef Krukowski (wybrany bezpośrednio przez Walne Zebranie), wice-przewodniczący - ks. prof. Antoni Dębiński, sekretarz ? ks. dr Mirosław Sitarz, skarbnik - pan mgr Paweł Cichosz; i członkowie zarządu - pan dr Tomasz Sieniow, pan mgr Szymon Milczanowski, pan mgr Tadeusz Flis.

Kontrolę nad działalnością Zarządu pełniła Komisja Rewizyjna
w składzie: ks. dr hab. Wiesław Bar, pani mgr Magdalena Ostapczuk
i pan dr Kazimierz Ostaszewski.

2. W tym roku w składzie zarządu nastąpiły zmiany dotyczące sprawowania poszczególnych funkcji. Pełnienie funkcji sekretarza Zarządu - na skutek rezygnacji ks. dra Mirosława Sitarza z powodu podjęcia innej funkcji - zarząd powierzył panu mgr. Tadeuszowi Flisowi.

Następnie Zarząd powołał Komitet Redakcyjny Biuletynu SAWP KUL w następującym składzie: ks. dr Mirosław Sitarz (redaktor naczelny), ks. mgr Wiesław Kacprzyk (sekretarz redakcji) i członkowie komitetu redakcyjnego: pani dr Małgorzata Makarska i pani mgr Monika Wysmulska. Komitet Redakcyjny wydał pierwszy zeszyt Biuletynu. Członkom Komitetu, a zwłaszcza jego przewodniczącemu,
składam wyrazy szczególnej wdzięczności za wszystkie prace związane z zebraniem materiału, wydaniem i rozesłaniem Biuletynu.

Prowadzenie komunikacji między Zarządem i członkami Stowarzyszenia - zwłaszcza na drodze elektronicznej ? Zarząd powierzył panu dr. Tomaszowi Sieniowowi. Za realizację tego zadania składam Mu serdeczne podziękowanie.

3. Na pierwszym Walnym Zebraniu wysunięto potrzebę nowelizacji niektórych postanowień Statutu. Zarząd przygotował więc propozycje zmian w Statucie i zorganizował w auli KUL w dniu 16 grudnia 2006 r. nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia oraz spotkanie opłatkowe dla członków stowarzyszenia. Na tym zebraniu podjęto uchwały dotyczące nowelizacji Statutu naszego Stowarzyszenia. Zmiany, jakie zostały wówczas uchwalone, zostały wpisane do tekstu Statutu. Następnie Statut w wersji znowelizowanej został przedłożony w Sądzie Rejonowym w Lublinie celem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd przychylnie ustosunkował się do naszych propozycji. Znowelizowany tekst Statutu został ogłoszony
w internecie; w przyszłości zostanie ogłoszony również w Biuletynie naszego Stowarzyszenia.

4. Przedmiotem posiedzeń Zarządu były także inne sprawy bieżące, a w szczególności:

- projekt powołania spośród członków Stowarzyszenia Komitetu do spraw ekonomicznych; projekt ten jeszcze nie został zrealizowany z powodu braku odpowiedniej ilości kandydatów;

- projekt zorganizowania sesji naukowej na temat "Przyszłość Unii Europejskiej - przyszłość Europy" oraz Walnego Zebrania Stowarzyszenia w dniu 29 września 2007 r. Ten drugi projekt w dniu dzisiejszym został zrealizowany.

Lublin, dnia 25.09.2007 r.

Józef Krukowski