z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego odbytego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 29.09.2007 r.
1. Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia ks. prof. Józef Krukowski, który przywitał obecnych i stwierdził, że na pod-stawie listy obecności w zebraniu bierze udział więcej niż połowa członków uprawnionych do głosowania i Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał.
2. Przewodniczący zaproponował porządek zebrania, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania.
3. Przyjęcie porządku Zebrania.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Stowarzyszenia sprawozdania zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 2006-2007 r.
5. Przedstawienie przez Skarbnika Stowarzyszenia sprawoz-dania finansowego.
6. Dyskusja nad tematami zawartymi w punkcie 4 i 5 porządku zebrania i podjęcie uchwały.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.
Ad. 1. Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Stowarzysze-nia ks. prof. Józef Krukowski, który przewodniczył dalszym obra-dom.
Ad. 2. Przewodniczący zaproponował na protokolanta mec. Ta-deusza Flisa, który został zaakceptowany jednomyślnie.
Ad. 3. Przewodniczący przedstawił porządek Zebrania, który zo-stał przyjęty jednomyślnie.
Ad. 4. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z dzia-łalności Stowarzyszenia za okres 2006 - 2007 r.
Ad. 5. Przewodniczący poprosił o głos skarbnika Stowarzyszenia Pawła Cichosza, który przedstawił sprawozdanie finansowe.
Ad. 6. Przewodniczący poprosił przedstawiciela Komisji rewi-zyjnej o przedstawienie sprawozdania. W imieniu Komisji rewizyjnej głos zabrał ks. Wiesław Bar, który stwierdził, że działa w imieniu przewodniczącego Komisji i że komisja rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 2006- 2007 r. zaleca udzielenie Zarządowi absolutorium.
Przewodniczący poprosił zebranych o zabieranie głosu w w/w sprawach.
Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie sprawozdanie zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 2006-2007 r. i wnio-sek komisji rewizyjnej o udzielenie zarządowi absolutorium.
Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia za okres 2006-2007 r. i udzielenia zarządowi absolutorium przyjęto jednomyślnie.
Ad.7. Zbigniew Wojciechowski zaproponował członkom Stowa-rzyszenia wyjazd integracyjny do Lwowa i zobowiązał się do jego zorganizowania. Propozycja została przyjęta z entuzjazmem.
Przewodniczący przedstawił program działania na lata 2007-2008 i zaproponował odbycie opłatka w XII 2007 r.
Dr Tomasz Sieniow stwierdził, że należy zjednoczyć wszystkich absolwentów prawa KUL i poznać gdzie pracują i na jakich stanowi-skach oraz zaproponował opracowanie i wysłanie ankiety do wszyst-kich członków Stowarzyszenia.
8. Przewodniczący zebrania, po stwierdzeniu wyczerpania po-rządku obrad, zakończył Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-go, dziękując wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.

 

PROTOKOLANT                                         PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA
Tadeusz Flis                                                      Ks. prof. Józef Krukowski