Mariola Lewicka

Lublin, 16 stycznia 2010 roku

Dnia 16 stycznia 2010 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL, który bardzo serdecznie powitał przybyłych członków i przyjaciół Stowarzyszenia i zaprosił wszystkich do uczestnictwa w sesji naukowej i do wspólnego dzielenia się opłatkiem. Wyraził nadzieję, że spotkanie przyczyni się integracji absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Sesji naukowej przewodniczył mec. Paweł Cichosz, członek Zarządu SAWP KUL, który wszystkich powitał i zaprosił do wysłuchania referatu Ks. prof. J. Krukowskiego nt. Ochrona wolności religijnej w procesie integracji europejskiej. Prof. J. Krukowski poruszył w swoim wystąpieniu bardzo istotne zagadnienia dotyczące wolności religijnej na kontynencie europejskim. Prelegent syntetycznie przedstawił ujęcie historyczne kształtowania się relacji Kościół-państwo w Europie. Następnie skoncentrował się na aktualnej sytuacji Kościołów i innych związków wyznaniowych w Unii Europejskiej z uwagi na wejście w życie Traktatu Lizbońskiego­ ? co nastąpiło 1 grudnia 2009 roku ? reformującego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz wydanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wyroku w sprawie Lautsi contra Włochy, który dotyczy umieszczania krzyża w salach klasowych szkoły publicznej.

Referat Ks. prof. Krukowskiego wzbudził bardzo duże zainteresowanie słuchaczy, czego konsekwencją była dyskusja nad zagadnieniem wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym i indywidualnym.
W dyskusji wzięli udział m.in. prof. Mieczysław Sawczuk, dr Piotr Zakrzewski, dr Jacek Szczot, dr Tomasz Sieniow. Uczestnicy dyskusji skoncentrowali swoje wypowiedzi wokół kontrowersyjnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi przeciwko Włochom.

Po zakończeniu dyskusji mec. Paweł Cichosz zaprosił wszystkich do wysłuchania Ewangelii. Po błogosławieństwie opłatków uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia. Następnie wszyscy włączyli się w śpiew kolęd, któremu towarzyszył dr Wojciech Wytrążek.

Ks. prof. J. Krukowski zachęcił wszystkich do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, aby Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL był nie tylko miejscem rozwoju nauki, ale również wspólnotą obejmującą absolwentów, profesorów i przyjaciół naszego Wydziału.