Mariola Lewicka

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL w ramach działalności statutowej zorganizowało Kurs przygotowawczy do egzaminów na aplikacje prawnicze, którego celem była pomoc absolwentom i studentom Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w przygotowaniu do egzaminów na aplikacje prawnicze. Głównym zadaniem Kursu było powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu na poszczególne aplikacje.

Do organizacji Kursu Zarząd SAWP KUL upoważnił Ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL, który we współpracy z mgr Mariolą Lewicką przygotował to przedsięwzięcie.

Kurs odbywał się w dniach od 24 lutego do 7 maja 2011 r. w wymiarze 100 godzin dydaktycznych. Rozpoczęcia kursu dokonał ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL. Profesor przypomniał, że jednym z celów Stowarzyszenia jest wspieranie absolwentów i studentów WPPKiA. Życzył wszystkim owocnych przygotowań do egzaminów i zajęć w ramach Kursu.

W Kursie uczestniczyły 34 osoby studenci i absolwenci WPPKiA KUL, a także innych uczelni. Zajęcia dydaktyczne prowadzili sędziowie sądów powszechnych, adwokaci, radcy prawni i wykładowcy akademiccy: radca prawny Paweł Cichosz; dr Michalina Duda; dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL; dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL; dr Robert Kędziora; sędzia Grzegorz Kister;
dr Edyta Krzysztofik; sędzia Maciej Mitera; radca prawny dr Juliusz Petraniuk; adw. dr Michał Rojewski.

Zakres merytoryczny kursu obejmował wykłady i rozwiązywanie zagadnień z aktów normatywnych wymienionych
w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości, będących podstawą układania pytań na egzamin na aplikacje.

Kurs zakończył się 7 maja 2011 r. próbnym egzaminem przeprowadzonym według kryteriów określonych przez Ministra Sprawiedliwości. Test składał się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Egzamin pozytywnie zdało 60 % uczestników. Po ogłoszeniu wyników uczestnicy Kursu i wykładowcy wraz z Zarządem SAWP KUL udali się na wspólny obiad.