Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ISSN 1896-8406) to półrocznik wydawany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy z Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące administracji, prawa, prawa kanonicznego a zwłaszcza relacji między państwem i Kościołem. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również akta Stowarzyszenia oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych i uroczystości uniwersyteckich.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 20 grudnia 2012 r. przyznano mu 3 pkt.

wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 3 pkt.

wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 10 pkt.

 

Czasopismo "Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value). Czasopismo zostało wpisane na listę ERIH PLUS.

 

Streszczenia opublikowanych w "Biuletynie SAWP KUL" prac są dostępne 'online' w międzynarodowej bazie danych CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 7 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I Ns Rej. Pr. 71/15) został wpisany do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1429.