Autorzy, którzy przesyłają artykuły/sprawozdania do publikacji na łamach "Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" proszeni są, aby wraz z afiliacją, podać swój numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID), czyli numer identyfikujący naukowca.

 

W celu uzyskania numeru ORCID, Redakcja "Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" zachęca Autorów do bezpłatnej rejestracji dostępnej na stronie internetowej: https://orcid.org/register

 

   ....................................................

                                                                                                                               miejscowość, data

...................................................................................

imiona i nazwiska Autorów, stopień naukowy

 

...................................................................................

afiliacja

 

 

Redakcja

„Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

Al. Racławickie 14, c-742

20-950 Lublin

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

My niżej podpisani oświadczamy, że przysługuje nam wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do artykułu pt.: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1. Oświadczamy, że artykuł został napisany przez nas osobiście.

2. Oświadczamy, że artykuł nie jest obciążony roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

3. Oświadczamy, że artykuł nie był dotychczas w części lub w całości publikowany.

4. Oświadczamy, że artykuł nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.

5. Oświadczamy, że wkład poszczególnych Autorów wynosi (proszę wskazać procentowy wkład każdego Autora) .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Oświadczamy, że artykuł finansowały/nie finansowały (niepotrzebne skreślić) instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty (jeśli tak, proszę wskazać, jakie)

 

 

 

  

 

                     ...................................................................

                     ...................................................................

                     ...................................................................

 

 

 

podpisy Autorów