Wymogi formalne:

 1. Tekst powinien być oryginalny, tzn. nie publikowany wcześniej w j. polskim w całości bądź nawet we fragmentach ani nie być w tym samym czasie złożony w Redakcji innego czasopisma.
 2. Tekst nie powinien przekraczać 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków, tj. maksymalnie 15 stron znormalizowanego tekstu; czcionka Times New Roman tekst główny: 12, interlinia: 1,5 wiersza; przypisy: 10, interlinia: 1 wiersz).
 3. Autor przekazuje Redakcji tekst w wersji wydruku papierowego i w wersji elektronicznej.
 4. Informacje o Autorach powinny zawierać: imię i nazwisko (na osobnej kartce w celu zapewnienia anonimowości procedury recenzyjnej), stopień i tytuł naukowy, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia), e-mail, a dodatkowo adres pocztowy i telefon (do wyłącznej wiadomości Redakcji).
 5. Tekst powinien zawierać streszczenie (do 2000 znaków ze spacjami) w j. polskim i j. angielskim oraz 4-5 słów kluczowych w j. polskim i j. angielskim (nie będących powtórzeniem tytułu artykułu).
 6. Artykuł powinien składać się ze wstępu, wyodrębnionych w punktach poszczególnych wątków tematycznych oraz zakończenia.
 7. Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu (podział na źródła prawa i literaturę).
 8. Sporządzanie przypisów:

  - J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 20002.
  - M. Sitarz, Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S. L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2013, s. 133-154.
  - M. Sitarz, Rodzaje i kompetencje legatów papieskich, w: Fides - Veritas - Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowired. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis”, Lublin 2013, s. 45-59.
  - W. Góralski, Nowe kompetencje Trybunału Roty Rzymskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), nr 26, s. 66-73.
  - W. Lis, Istota i rola samorządu terytorialnego w państwie demokratycznym, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2012), nr 1, s. 161-181.

 9. Akty normatywne należy cytować według reguł ich powoływania zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
 10. Konieczne jest wypełnienie oświadczenia o samodzielności pracy zawierająca informację, że artykuł spełnia wymogi stawiane pracom naukowym i zasługuje w całości na publikację w wydawnictwie naukowym.
 11. Nieodesłanie przez Autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

Wymogi techniczne:

 1. Teksty w wersji elektronicznej powinny być zapisane w formacie jednego z typowych edytorów: MS Word (wszystkie wersje), Open Office (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje).
 2. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.
 3. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji drukiem.

Redakcja zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania nadesłanego tekstu do procedury recenzyjnej lub druku z racji na niezachowanie przez Autora wymogów merytorycznych i formalnych. Ponadto, Redakcja prosi o informację o źródłach finansowania publikacji.