1. Recenzenci sporządzają recenzje zgodnie z zasadami ich sporządzania, w oparciu o  formularz_recenzji.pdf.
  2. Recenzowanie przebiega w oparciu o stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w opracowaniu pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.
  3. Publikacje zostają przesłane dwóm niezależnym Recenzentom, którzy nie znają tożsamości autora (autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem (double-blind review process). Redakcja dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów.
  4. Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się wnioskiem kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikację do druku. Publikowane są tylko te materiały, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.
  5. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych.