"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XIV, 16 (2) 2019  

 

SPIS TREŚCI

 

PRAWO 

Paweł BandułaThe Prisoner’s Right to Freedom of Conscience and Religion in the European System of Human Rights Protection

Paweł Banduła, Prawo więźnia do wolności sumienia i wyznania w europejskim systemie ochrony praw człowieka

 

Łukasz BregułaThe Principle of Subjectifying of Penal Liability and Guilt

Łukasz Breguła, Zasada subiektywizacji odpowiedzialności karnej a wina

 

Radosław BulejakOchrona przedsiębiorcy w ogólnym postępowaniu administracyjnym i podatkowym

Radosław BulejakProtection of the Entrepreneur in General Administrative and Tax Proceedigs

 

Paweł CichoszZnaczenie podporządkowania Najwyższej Izby Kontroli Sejmowi dla jej pozycji ustrojowej

Paweł CichoszThe Meaning of Subordination of Supreme Chamber of Control to Sejm to Its Legal Position

 

Marcin KonarskiPowinności podwodowe w świetle przekazu pierwszych sześciu tomów „Volumina Legum”

Marcin Konarski, Podvoda Duties in the Light of the First Six Volumes of „Volumina Legum” 

 

 

Edyta MarciniakProtection of Health Data in Accordance with the GDPR: Selected Issues

Edyta MarciniakOchrona medycznych danych osobowych zgodnie z RODO. Zagadnienia wybrane

 

 

Mateusz SzczypaUżytkownik programu komputerowego a użytkownik w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Mateusz SzczypaA Computer Program User and a User within the Meaning of the Civil Code

 

 

 

Natalia Wójcik-KrokowskaZasada koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym

Natalia Wójcik-KrokowskaThe Principle of Concentration of Procedural Material in Civil Proceedings

 

 

 

Piotr ZamelskiLaw Towards Family: Friend or Foe

Piotr ZamelskiPrawo wobec rodziny – sojusznik czy zagrożenie

 

 

 

PRAWO KANONICZNE

Kinga CichawaThe Impact of Relapse into Crime on the Degree of Offender’s Guilt in Canon Law and Polish Law

Kinga CichawaWpływ powrotu do przestępstwa na stopień winy sprawcy czynu w prawie kanonicznym i prawie polskim

 

Karolina Gorczyca-BarszczewskaCopyright in Sermons and Homilies

Karolina Gorczyca-BarszczewskaPrawo autorskie w kazaniach i homiliach

 

 

Sabina KarpProof in Proceedings for the Declaration of Nullity of Marriage

Sabina Karp, Dowód w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

 

 

Paweł LewandowskiProtection and Defense of the Right to Decent Support of Clergy 

Paweł LewandowskiOchrona i obrona prawa do godziwego utrzymania duchownych

 

 

 

SPRAWOZDANIA

Paweł LewandowskiOgólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim”

 

Agnieszka RomankoKurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze 

 

Agnieszka RomankoIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy” 

 

Paweł LewandowskiVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

Małgorzata JajkoSesja lubelska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny”