Informacje dla Autorów

 

Autorzy, którzy zajmują się w zagadnieniami dotyczącymi administracji, prawa, prawa kanonicznego, a także relacji między państwem i Kościołem, zgodnie z celem i zakresem tematycznym czasopisma, zaproszeni są do nadsyłania swoich tekstów do „Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”. 

 

Tekst powinien być oryginalny, tzn. niepublikowany w języku polskim w całości bądź w części. Tekst nie może być w tym samym czasie złożony do publikacji w Redakcji innego czasopisma.

 

Autor przesyła tekst do publikacji drogą elektroniczną na adres Redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tekst powinien być zapisany w formacie jednego z typowych edytorów: MS Word (wszystkie wersje), Open Office (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje). Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania nadesłanego tekstu do procedury recenzyjnej lub druku z racji na niezachowanie przez Autora wymogów merytorycznych i formalnych. 

 

Wraz z tekstem Autor zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o oryginalności pracy ( wersja angielska/ wersja polska) w wersji papierowej w siedzibie Redakcji lub przesłać drogą elektroniczną skan oświadczenia. Oświadczenie zawiera informacje m.in. na temat samodzielności pracy, wkładu innych Autorów, źródeł finansowania pracy. Redakcja dba w ten sposób o najwyższy stopień rzetelności naukowej czasopisma ( zapora ghostwriting) zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Etyki Publikacji ( COPE).

 

Autor zobowiązany jest do podpisania umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Umowa dostępna jest w siedzibie Redakcji i Wydawcy.

 

Autor ponosi odpowiedzialność za dane merytoryczne zawarte w przesłanym tekście.

 

Tekst nie powinien przekraczać 1 arkusza wydawniczego (tj. 40 000 znaków, czyli maksymalnie 15 stron znormalizowanego tekstu; czcionka Times New Roman tekst główny: 12, interlinia: 1,5 wiersza; przypisy: 10, interlinia: 1 wiersz).

 

Do tekstu (z wyodrębnionym wstępem, poszczególnymi wątkami tematycznymi i zakończeniem) należy dołączyć streszczenie (do 2000 znaków ze spacjami) w języku polskim i języku angielskim oraz 4-5 słów kluczowych w języku polskim i języku angielskim (niebędących powtórzeniem tytułu artykułu), a także tytuł w języku angielskim. Jeżeli tekst jest napisany w języku innym niż polski lub angielski, należy dołączyć streszczenie, słowa kluczowe i tytuł również w języku oryginalnym.

 

Autor wraz z artykułem – w osobnym dokumencie – przesyła również na adres e-mail Redakcji następujące informacje: imię i nazwisko; numer ORCID; stopień i tytuł naukowy; afiliację; miejsce pracy wraz z adresem; e-mail; adres pocztowy i telefon (do wyłącznej wiadomości Redakcji).

 

Bibliografię – sporządzoną według stylu Chicago – w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu (podział na źródła prawa, orzecznictwo i literaturę). W wykazie bibliografii (literatura) należy podać pełny opis, natomiast opis skrócony (literatura) w tekście artykułu w nawiasie kwadratowym. Źródła prawa i orzecznictwo należy cytować w przypisach dolnych. 

 

Przykłady:

 

  • W bibliografii: Krukowski, Józef. 2000. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Wyd. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL. W tekście: [Krukowski 2000, 87-88].
  • W bibliografii: Sitarz, Mirosław. 2013. „Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych.” W Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. Sławoj Leszek Głódź, Józef Krukowski, i Mirosław Sitarz, 133-54. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. W tekście: [Sitarz 2013, 133-54].
  • W bibliografii: Sitarz, Mirosław. 2017. „I criteri di appartenenza alla Chiesa.” Journal of Modern Science 33, nr 2:27-48. W tekście: [Sitarz 2017, 27-48].

 

Nieodesłanie przez Autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.