"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XIV, 16 (1) 2019  

 

SPIS TREŚCI

 

PRAWO 

Waldemar Bednaruk, Dziecko w prawie staropolskim

Waldemar Bednaruk, The Child in the Old Polish Law

 

Mariusz FilipekZielone zamówienia w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej  

Mariusz FilipekGreen Public Procurement in the Case Law of the National Appeals Chamber 


 

Sandra Gąsior, Anita Klimas, Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu - porównanie roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie z uwzględnieniem statystyk sądowych

Sandra Gąsior, Anita Klimas, Employer’s Liability for Mobbing – a Comparison of Compensation and Damages Claims in Light of Judicial Statistics

 

Jakub GilForeign Activity of a National Bank

Jakub Gil, Zagraniczna działalność banku krajowego

 

Marcin Jędrejek, Legal Effects of Full Loss of Capacity for Acts in Law by a Commercial Attorney

Marcin JędrejekSkutki prawne utraty przez prokurenta pełnej zdolności do czynności prawnych

 

Krystian Kardas, Kara śmierci w I Rzeczypospolitej w czasach stanisławowskich (1764–1795)

Krystian KardasThe Death Penalty in the First Republic of Poland in the Stanisław August Poniatowski’s Years (1764–1795)

 

Jacek Kołota, Uprawnienia i obowiązki duszpasterzy wojskowych jako przejaw znaczenia i roli duchowieństwa w Wojsku Polskim od pierwszego rozbioru do podpisania traktatu ryskiego 18 marca 1921 roku

Jacek KołotaPowers and Duties of Military Chaplains as a Manifestation of the Importance and Role of the Clergy in the Polish Military from the First Partition to the Signing of the Treaty of Riga on March 18, 1921

 

Szymon Niewada, Prawne aspekty odbudowy szkolnictwa wojskowego w II Rzeczypospolitej

Szymon NiewadaLegal Aspects of the Reconstruction of Military Education in the Second Polish Republic

 

Justyna Stadniczeńko, Projekt Kodeksu Rodzinnego z 2018 roku (refleksje)

Justyna Stadniczeńko, The Draft Family Code of 2018 (Reflections)

 

PRAWO KANONICZNE

Jarosław Krzewicki, Prawo do wolności sumienia gwarantem poszanowania prawa i wolności w Europie 

Jarosław KrzewickiThe Right to Freedom of Conscience as Guarantee of Respect for Law and Freedom in Europe

 

Paweł Lewandowski Iura Stolae Offerings According to the 1983 Code of Canon Law and the Polish Particular Legislation

Paweł LewandowskiOfiary iura stolae według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego

 

Krzysztof Nykiel, Prawo dziecka do sakramentów w świetle inicjacji chrześcijańskiej i wychowania do wiary 

Krzysztof NykielThe Child’s Right to the Sacraments in Light of Christian Initiation and Faith Formation

 

Grzegorz Podwysocki, The Penalty of a Life of Prayer and Penance According to Sacramentorum sanctitatis tutela and the Essential Norms 

Grzegorz PodwysockiKara dożywotniej modlitwy i pokuty według Sacramentorum sanctitatis tutela oraz Norm Podstawowych  

 

Daniel Przygoda, Liability of Juridical Persons of the Roman Catholic Church for Offences against Sexual Freedom and Decency Committed by Members of the Clergy against Minors

Daniel PrzygodaOdpowiedzialność osób prawnych Kościoła katolickiego za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione przez osoby duchowne na szkodę osób małoletnich