PROCEDURA WYDAWNICZA

 

Autor składa do Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wniosek o włączeniu publikacji do planu wydawniczego. Wniosek zawiera: imię i nazwisko Autora (Redaktora), tytuł/stopień naukowy, adres e-mail, telefon, numer ORCID; liczbę stron i znaków publikacji; opinię samodzielnego pracownika naukowego (jeśli Autor/Redaktor posiada stopień naukowy doktora); wersję elektroniczną publikacji; klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zarząd Stowarzyszenia i Rada Naukowa Wydawnictwa – po zweryfikowaniu wymogów formalnych monografii (szczegółowe informacje dostępne na stronie Wydawnictwa w zakładce „Informacje dla Autorów”) – podejmują decyzję o włączeniu publikacji do planu wydawniczego.

Wydawnictwo weryfikuje oryginalność złożonej monografii za pomocą programu antyplagiatowego iThenticate.

Publikacja przesyłana jest do oceny dwóch niezależnych Recenzentów, spoza ośrodka naukowego, jaki reprezentuje Autor/Redaktor monografii. W przypadku dwóch sprzecznych recenzji, praca przesyłana jest do „superrecenzenta” (szczegółowa procedura recenzji dostępna na stronie Wydawnictwa w zakładce „Procedura recenzowania”).

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie pozytywnych recenzji i po konsultacji z Radą Naukową Wydawnictwa, podejmuje ostateczną decyzję o publikacji monografii.

PROFIL NAUKOWY WYDAWNICTWA

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest odrębnym od Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podmiotem prawa. Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest prowadzenie Wydawnictwa (art. 3 § 2 lit. i Statutu). Cel ten Stowarzyszenie realizuje od początku swojego istnienia, tj. od 2006 r., poprzez wydawanie publikacji ciągłych: czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (20 pkt), a od 2019 r. (wspólnie z Polską Akademią Nauk) – czasopisma „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” (40 pkt). Ponadto od 2017 r. Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą w zakresie publikowania recenzowanych monografii naukowych nie tylko członków Stowarzyszenia, ale także innych Autorów, z Polski i z za granicy, zarówno w języku polskim, jak i w innym języku kongresowym. Publikuje prace naukowe w formie tradycyjnej, jak i w otwartym dostępie on-line.

Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach naukowych (w tym rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, materiałów pokonferencyjnych i innych prac) przede wszystkim z dziedziny nauk społecznych i nauk humanistycznych. Publikacje mają charakter teoretyczny i praktyczny.   

Wydawnictwo – choć jest młode w porównaniu do innych Wydawnictw na polskim rynku wydawniczym – spełnia wszystkie standardy wydawnicze stawiane tego typu podmiotom na forum  nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym. W szczególności:

1)  wdrożyło standardy etyczne w zakresie zasady transparentności i dobrych praktyk w publikacjach naukowych opracowane przez Komisję ds. Etyki Publikacji (COPE);

2) dba o wysoki poziom merytoryczny monografii, m.in. poprzez przesyłanie publikacji do oceny dwóch niezależnych Recenzentów – specjalistów w dyscyplinie, w której została przygotowana monografia (double-blind review process), a także poprzez poddawanie ich treści ocenie ekspertów wchodzących w skład Rady Naukowej, których opinia – wraz z recenzjami – jest podstawą do podjęcia decyzji przez Zarząd Stowarzyszenia o włączeniu danej publikacji do planu wydawniczego;

3) jasno precyzuje wymogi dla Autorów chcących publikować w Wydawnictwie, które wraz  z  niezbędnymi materiałami do pobrania, dostępne są na stronie internetowej.

Zob. → „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

(od 2019 r. wydawane wspólnie z Polską Akademią Nauk)

Wydawnictwo weryfikuje oryginalność złożonych do publikacji tekstów

za pomocą programu antyplagiatowego  iThenticate.

Rada Naukowa

Wydawnictwa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

dba o poziom merytoryczny monografii publikowanych w Wydawnictwie. 

 

Członkowie Rady Naukowej:

prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN, Polska, przewodniczący)

prof. dr hab. Wiesław Bar (KUL, Polska)

dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL (KUL, Polska)

prof. Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)

dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL (KUL, Polska)

prof. Artur Katolo (Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Włochy)

prof. Janusz Kowal (Pontificia Universita Gregoriana, Włochy)

prof. dr hab. Józef Krzywda (UPJPII, Polska)

dr hab. Józef Marčin (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)

prof. Alfons Motuzas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, Litwa)

prof. Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy)

prof. Bernd Rüthers (Universität Konstanz, Niemcy)

dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (KUL, Polska)

prof. dr hab. Bronisław Sitek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)

prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko (UO, Polska)

Jiŕí Rajmund Tretera (Univerzity Karlovy, Czechy)

prof. dr hab. Władysław Witczak (WSEI, Polska)

prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Litwa)