V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy” pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości Lublin, 17-18 września 2021 r.

Główny organizator: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauka Oddział w Lublinie

Współorganizatorzy:

 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • Wydział Prawa  i Administracji UMCS w Lublinie
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
 • Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie na Słowacji
 • Wydział Prawa  Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych  we Lwowie na Ukrainie
 • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Forma: Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej (na miejscu i on-line)

PROGRAM I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Zaproszenie na jubileuszową X Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy z Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisją Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich organizują w dniu 5 czerwca 2021 r. (sobota) jubileuszową X Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. Do wygłoszenia referatów zapraszamy studentów, doktorantów, asystentów i adiunktów przed habilitacją.

Z racji na ograniczenia epidemiczne związane z Covid-19 konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym.

Termin zgłoszeń – 17 maja br. na adres e-mail: kkpp@kul.pl 

Szczegółowe informacje, jak też warunki uczestnictwa można uzyskać pod adresem: kkpp@kul.pl

ZAPROSZENIE
na konferencję naukową „Posłannictwo Kościoła względem Narodu” połączoną z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
która odbędzie się dnia 14 kwietnia 2021 r. on-line: https://www.youtube.com/watch?v=yw0fjOBgsGI

Program 


Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną konferencja naukowa pt. „Nowy ład społeczny a idea samorządności na tle nauczania Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego”  została odwołana i odbędzie się w późniejszym terminie, o którym Państwa powiadomimy. 

 

PROŚBA

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

w imieniu Działu Komercjalizacji Wiedzy KUL, zwracam się z prośbą o wsparcie procesu komercjalizacji usług naukowo-badawczych z zakresu nauk o prawie oraz prawa kanonicznego. Skorzystanie z bogatej oferty Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podyktowane jest intensyfikacją działań zmierzających do uzyskania maksymalnej liczby punktów wynikających z komercjalizacji wyników badań naukowych, o których mowa w § 22 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392).

Rok 2021 jest ostatnim rokiem w ewaluacji jakościowej uczelni na lata 2017-2021. Komercjalizacja wiedzy dysponowanej przez kadrę prawniczą KUL, jako realizatora zadania komercjalizacyjnego, jest dla Uniwersytetu szczególnie ważna.

Zachęcam Państwa Członków Stowarzyszenia do skorzystania z usług badawczych i zlecanie Pracownikom naszego Wydziału ekspertyz, analiz, opinii, raportów z zakresu nauk prawnych oraz prawa kanonicznego.

Bogatą ofertą usług prawniczych znajdziecie Państwo na stronie: https://e.kul.pl/qlbiznes.html

Ks. Mirosław Sitarz
prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

ZAPROSZENIE
na Walne Zebranie
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Szanowni Państwo Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
informuję, że doroczne posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 30 stycznia 2021 r., godz. 16.00, według następującego porządku:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania – Przewodniczący
 2. Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL za rok 2019/2020: 
  – sprawozdanie Sekretarza
  – sprawozdanie Skarbnika
 3. Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
 4. Plan pracy na następny rok
 5. Wolne wnioski
 6. Zakończenie

W związku z sytuacją epidemiologiczną informuję, że posiedzenie odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a28f6ce0510c64d9cbb373b3d68f9fed5%40thread.tacv2/1611401539493?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%22d987cc21-d2a9-4cbc-b3e2-78b9baf2c4c8%22%7d

Wręczenie Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i Medalu Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych” za 2020 r. nastąpi w późniejszym czasie, o którym powiadomimy P.T. Członków Stowarzyszenia.

Oczekując na spotkanie
łączę wyrazy szacunku,

ks. Mirosław Sitarz, prezes SAWP KUL

Konferencja naukowa 

Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego
w oczekiwaniu na beatyfikację

Szczegóły

Prawo kanoniczne dla prawników – nowy kierunek studiów podyplomowych na KUL

Szczegóły i rekrutacja 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku, wszystkim Członkom i Przyjaciołom Stowarzyszenia życzymy zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkich łask od Bożej Dzieciny.

Zarząd Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Lublin, 19 października 2020 r.

Wielce Szanowny Pan
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z wielką radością przyjął wiadomość o nominacji i objęciu urzędu Ministra Edukacji i Nauki przez Pana Profesora. Radość jest tym większa, iż w ponad 100-letniej działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest Pan pierwszym absolwentem, któremu powierzono troskę o edukację młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie.
Gratulując nominacji mamy nadzieję, że roztropnie i odważnie będzie Pan Minister troszczył się o rozwój nauki i formację Polaków w duchu wartości wypływających z przyrodzonej i niezbywalnej godności, a zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczy-pospolitej Polskiej.
Łącząc wyrazy należnego szacunku, prosimy Trójjedynego Boga, który jest źródłem mądrości, aby wspierał Pana Ministra swoim błogosławieństwem w realizacji postawionych zadań.

Dr Agnieszka Romanko                                                                 Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Sekretarz SAWP KUL                                                                         Przewodniczący SAWP KUL

 

Stanowisko
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
z dnia 8 października 2020 roku
w sprawie ataków na osobę dra hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL i poparcia dla Jego nominacji na Ministra Edukacji i Nauki

W związku z licznymi wypowiedziami niektórych środowisk akademickich, liberalnych i lewackich jesteśmy głęboko zaniepokojeni licznymi pomówieniami, manipulacją i kłamstwami dotyczącymi osoby i wypowiedzi dra hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL w związku z Jego nominacją na Ministra Edukacji i Nauki. Zarzuty, że prof. Przemysław Czarnek „wielokrotnie w publicznych wypowiedziach okazywał brak szacunku dla godności człowieka w odniesieniu do osób należących do mniejszości, w szczególności osób LGBT”, są nieprawdziwe i naruszają Jego dobra osobiste.
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego członkiem jest prof. Przemysław Czarnek, wyraża stanowczy sprzeciw wobec bezpodstawnych ataków na Jego osobę i udziela pełnego poparcia dla nominacji na Ministra Edukacji i Nauki. Kwestionowanie wiedzy Profesora, doświadczenia i dorobku naukowego oraz twierdzenie, że nie jest kompetentny do zajmowania stanowiska Ministra Edukacji i Nauki, jeszcze przed jego objęciem, jednoznacznie oznacza, że jest to działanie polityczne, niemające żadnego związku z merytoryczną oceną Jego działalności.
Pan prof. Przemysław Czarnek niejednokrotnie w swoich wypowiedziach deklarował przestrzeganie uniwersalnych wartości chronionych w Konstytucji RP, aktach normatywnych o zasięgu międzynarodowym i krajowym, dotyczących podstawowych praw i wolności człowieka, zgodnych z prawem naturalnym i uniwersalnymi zasadami etyki. Politykę pojmuje On jako rozumną troskę o dobro wspólne i działanie zgodne z własnym sumieniem. Ustrojodawca w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP jednoznacznie stwierdza, że każdy człowiek ma zagwarantowaną wolność wyrażania swoich poglądów, dlatego też całkowicie niezrozumiałym jest, z jakich powodów prof. Przemysław Czarnek miałby być pozbawiony możliwości ich wyrażania.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Stowarzyszenia zobligowany był do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.


Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, honorowy przewodniczący
Dr Agnieszka Romanko, sekretarz
Mgr Krzysztof Skwarzyński, skarbnik
Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, członek Zarządu
Mec. Tadeusz Flis, członek Zarządu