Statut

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

tekst jednolity
uchwalony przez Walne Zebranie 29 września 2009 r.

 

Art. 1

§ 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” – Societas Alumnorum et Amicorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis, zastępowaną skrótem „Stowarzyszenie” lub „SAWP KUL”.

§ 1a Przez absolwentów Wydziału Prawa rozumie się osoby, które ukończyły studia w zakresie nauk prawnych (prawa, prawa kanonicznego lub administracji) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

§ 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3. Stowarzyszenie może wchodzić w skład federacji Stowarzyszenia Absolwentów KUL.

§ 4. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym (logo) odróżniającym je od innych organizacji.

 

Art. 2

§ 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w Lublinie.

 

Art. 3

§ 1. Celami Stowarzyszenia są :

a)   integrowanie i promowanie absolwentów Wydziału Prawa KUL,

b)  wszechstronne wspieranie macierzystego Wydziału Prawa KUL,

c)   cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne, w szczególności rozwój i upowszechnianie nauki prawa i kultury prawniczej, zgodnie z zasadą Deo et Patriae, m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, wykładów, odczytów, konferencji i kursów.

§ 2. Cel ten jest osiągany przez:

a)   wspieranie kontaktów między absolwentami Wydziału Prawa KUL,

b)  współpracę z rektorem KUL i dziekanem Wydziału Prawa KUL,

c)   organizowanie spotkań koleżeńskich, sympozjów i innych form pogłębiania wiedzy prawniczej,

d)  współpracę z absolwentami innych wydziałów prawa uczelni krajowych i zagranicznych,

e)   współpracę z instytucjami państwowymi i kościelnymi,

f)   wszechstronne wspomaganie działalności statutowej KUL,

g)  fundowanie stypendiów dla studentów,

h)  współpracę z uczelniami wyższymi oraz innymi partnerami na poziomie międzyregionalnym oraz regionalnym,

i)    prowadzenia wydawnictwa i publikacji,

j)    reprezentowanie środowiska prawniczego i opiniowanie aktów prawnych.

 

Art. 4

Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych i honorowych.

 

Art. 5

§ 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły studia w zakresie nauk prawnych (prawa, prawa kanonicznego lub administracji), w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

§ 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma następujące prawa i obowiązek:

a)   wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z uwzględnieniem art. 10 § 3,

b)  uczestniczyć w Walnym Zebraniu i innych spotkaniach organizowanych przez Zarząd,

c)   opłacać składki członkowskie,

d)  brać udział w działalności wspomagającej działalność Stowarzyszenia.

§ 3. Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia winien być zgłoszony do Zarządu. Zarząd decyduje o przyjęciu członków do Stowarzyszenia.

§ 4. Utrata praw członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na skutek oświadczenia zainteresowanego złożonego na piśmie lub przez skreślenie z listy członków przez Zarząd za działalność sprzeczną ze Statutem.

§ 5. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie składane w terminie 30 dni od powiadomienia o decyzji Zarządu. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie.

 

Art. 6

§ 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§ 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz wspierać działalność Stowarzyszenia.

Art. 7

§ 1. Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

 

Art. 8

§ 1. Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.

§ 2. Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 3. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku.

§ 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)   uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,

b)   wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia,

c)   wybór pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

d)   uchwalanie składki członkowskiej,

e)   uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu,

f)    dokonywanie oceny działalności Zarządu, realizacji planu pracy i budżetu,

g)   rozpatrywanie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności Zarządu za okres sprawozdawczy,

h)   zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu,

i)    udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

 

Art. 9

§ 1. Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd przynajmniej na miesiąc przed planowanym terminem.

§ 2. Zwołanie następuje za pomocą: fax-u, sms-a, e-maila (pod warunkiem, że członek podał takie dane w deklaracji członkowskiej lub w inny sposób wyraził na to zgodę), osobiście za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym.

 

 

Art. 10

§ 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na trzy lata przez Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i trzech członków.

§ 3. Przewodniczącym Stowarzyszenia może być osoba posiadająca przynajmniej stopień doktora nauk prawnych.

 

Art. 11

§ 1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

a)   ukonstytuowanie się poprzez wybór Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika,

b)   kierowanie sprawami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem,

c)   zwoływanie Walnego Zebrania i przygotowywanie materiałów na to zebranie,

d)   gospodarowanie funduszami Stowarzyszenia,

e)   przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych,

f)    odbywanie posiedzeń co najmniej raz na kwartał,

g)   powoływanie Rady ds. Ekonomicznych,

h)   powoływanie członków komitetu redakcyjnego biuletynu Stowarzyszenia,

i)    powoływanie członka Komisji Rewizyjnej, w razie śmierci lub rezygnacji podczas kadencji, do pełnienia funkcji do najbliższego Walnego Zebrania,

j)    powoływanie innych rad lub komisji, ilekroć wyda się to pożyteczne dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 2. Zarząd podejmuje decyzje aktem kolegialnym większością głosów.

 

Art. 12

§ 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków.

§ 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)   ukonstytuowanie się poprzez wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza,

b)   dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej Zarządu,

c)   przedstawianie sprawozdania z działalności i wniosków na Walne Zebranie.

 

 

Art. 13

Przewodniczący Stowarzyszenia:

a)   kieruje pracami Zarządu i Walnego Zebrania,

b)   reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

c)   wspólnie ze Skarbnikiem podejmuje w imieniu Stowarzyszenia zobowiązania majątkowe i udziela w tym zakresie pełnomocnictwa innym osobom,

d)   czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania i Zarządu.

 

Art. 14

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia zastępuje Przewodniczącego pod jego nieobecność w sprawach pozostających w jego kompetencji.

 

Art. 15

§ 1. W razie śmierci lub rezygnacji Przewodniczącego przedłożonej Zarządowi, jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący, do najbliższego Walnego Zebrania.

§ 2. W razie śmierci Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Skarbnika, Przewodniczący powierza ich czynności innym członkom Zarządu. Osoba wyznaczona przez Przewodniczącego pełni swoje obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.

 

Art. 16

§ 1. Sekretarz Stowarzyszenia:

a)   kieruje pracami sekretariatu,

b)   prowadzi dokumentację Stowarzyszenia, w tym rejestr członków i protokoły Walnych Zebrań oraz posiedzeń Zarządu.

§ 2. Skarbnik Stowarzyszenia:

a)   nadzoruje finansową działalność Stowarzyszenia w zakresie wpływów i wydatków,

b)   akceptuje i podpisuje dowody wpłat,

c)   wspólnie z Przewodniczącym reprezentuje Stowarzyszenie w sprawach majątkowych.

 

Art. 17

§ 1. Rada ds. Ekonomicznych składa się z co najmniej pięciu członków.

§ 2. Zadaniem Rady ds. Ekonomicznych jest gromadzenie środków finansowych.

§ 3. Rada Ekonomiczna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

Art. 18

Rok działalności Stowarzyszenia kończy się 31 sierpnia każdego roku.

 

Art. 19

Stowarzyszenie wydaje biuletyn dla swoich członków.

 

Art. 20

§ 1. Stowarzyszenie posiada własny majątek pochodzący ze składek członków, zbiórek oraz dotacji i zapisów ze strony osób fizycznych i prawnych.

§ 2. Dysponentem funduszów i majątku Stowarzyszenia jest Zarząd.

§ 3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz KUL.

 

Art. 21

Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie przy obecności przynajmniej połowy członków, większością dwóch trzecich głosów.

 

Art. 22

§ 1. Statut Stowarzyszenia może być zmieniony w całości lub w części przez Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów.

§ 2. Interpretacja postanowień Statutu należy do Walnego Zebrania.

§ 3. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać Sekretarzowi poprawki do Statutu, przynajmniej trzy miesiące przed Walnym Zebraniem.

 

Statut został opublikowany w: Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, s. 7-14.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – pobierz PDF
Proszę pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać oraz odesłać na nasz adres.


ZARZĄD

Przewodniczący – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

Wiceprzewodniczący – dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL

Sekretarz – dr Agnieszka Romanko

Skarbnik – mgr Krzysztof Skwarzyński

Członek Zarządu – mgr Tadeusz Flis

Członek Zarządu – dr Małgorzata Makarska 

Członek Zarządu – dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodniczący – ks. kmdr dr Zbigniew Jaworski

Członek – dr hab. Marzena Toumi

Członek – mgr Grzegorz Szczygielski 

 

Geneza Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Societas Alumnorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis) powstało z inicjatywy Dziekanów Wydziału: ks. prof. Józefa Krukowskiego oraz ks. prof. Antoniego Dębińskiego, którzy w maju 2005 r. powołali zespół mający za zadanie opracować statut Stowarzyszenia (do swego grona dołączyli dr. hab. Piotra Pogonowskiego, dr Małgorzatę Gagoś i ks. dr. Mirosława Sitarza).

Dnia 7 kwietnia 2006 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie, Stowarzyszenie zostało zarejestrowane. W dniu 20 maja 2006 r., podczas I Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia został wybrany jego Zarząd i Komisja Rewizyjna.

W 2009 r. Zarząd Stowarzyszenia zaproponował zmianę Statutu. Dotychczasowa nazwa („Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”) została zastąpiona przez „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (Societas Alumnorum et Amicorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis). W konsekwencji dodano do art. 5 § 1, że członkami Stowarzyszenia mogą być – poza absolwentami prawa, prawa kanonicznego i administracji – także absolwenci europeistyki oraz „przyjaciele Wydziału, którzy są zainteresowani realizacją celów statutowych Stowarzyszenia”. Ponadto, do art. 10 został dołączony § 4, zgodnie z którym „Przewodniczący Stowarzyszenia po ukończeniu kadencji zostaje honorowym Przewodniczącym, i może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z prawem głosu”.

 

Opracowano na podstawie: M. Sitarz, 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI (2016), nr 13 (2), s. 73-86.

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

W skład Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wchodzą członkowie zwyczajni i honorowi (Statut, art. 4), zainteresowani promowaniem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, integracją absolwentów oraz działaniem na rzecz doskonalenia Wydziału.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła studia w zakresie nauk prawnych, tj. prawa, prawa kanonicznego, administracji i europeistyki, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także przyjaciele Wydziału, którzy są zainteresowani realizacją celów statutowych Stowarzyszenia (Statut, art. 5 § 1).

Godność członka honorowego osobie zasłużonej dla Stowarzyszenia nadaje – na wniosek Zarządu – Walne Zebranie (Statut, art. 6 § 1).

 

Opracowano na podstawie: M. Sitarz, 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI (2016), nr 13 (2), s. 73-86.

 

Regulamin Rady ds. Ekonomicznych Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - pobierz PDF

 


Regulamin Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia - pobierz PDF

 


 

Regulamin Medalu Stefan Kardynał
Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych” - pobierz PDF