PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Wydane publikacje książkowe

SKLEP
Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów

Autor: Agnieszka Łukasik-Turecka (red.)
Lublin 2023, ss. 120, ISBN 978-83-964156-9-1, format B5, oprawa twarda
Opis: Publikacja jest rezultatem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”, organizowanej przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach cyklu Forum Obywatelskie oraz dofinansowanej ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka”. Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów (pierwsze cztery są poświęcone różnym kryzysom powiązanym z wojną w Ukrainie).

Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników skarbowych w międzywojennej Polsce

Autor: Bartosz Nieścior
Lublin 2023, ss. 424, ISBN 978-83-969817-5-2, format B5, oprawa twarda
Opis: Publikacja stanowi wartościowe, nowatorskie i całościowe opracowanie w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników skarbowych w międzywojennej Polsce. Autor podniósł, iż okres II RP wniósł nowe rozumienie pojęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Monografia została podzielona na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym – wprowadzającym – zostało wyjaśnione m.in. pojęcie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz przedstawiona jej geneza. Rozdział drugi zawiera charakterystykę kształtowania się odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników skarbowych w początkowych latach II RP. W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę najważniejszych aktów normatywnych w okresie po przewrocie majowym. Rozdział czwarty poświęcony został odpowiedzialności urzędników skarbowych w końcowych latach istnienia II Rzeczypospolitej. Rangę publikacji uzupełniają liczne tabele, wykresy oraz schematy, a także niezwykle rozbudowana bibliografia, w której Autor zamieścił imponującą liczbę zebranych źródeł archiwalnych.

Raport podsumowujący. Różnorodność europejskiej kultury prawnej a proces kreowania zrównoważonego rozwoju regionalnego

Autorzy: Katarzyna Kwiatosz (red.), Anna Mitrut (red.), Agnieszka Romanko (red.), Mirosław Sitarz (red.), Iwona Szewczak (red), Marcin Szewczak (red.)
Lublin 2023, ss. 218, ISBN 978-83-969817-7-6 (książka on-line), format B5
Opis: Niniejszy raport przedstawiony w formie monografii jest efektem procesu badawczego przeprowadzanego podczas realizacji projektu pt. „Różnorodność europejskiej kultury prawnej a proces kreowania zrównoważonego rozwoju regionalnego”, realizowanego przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Projekt był skierowany nie tylko do przedstawicieli świata nauki, ale również do przedstawicieli samorządów, podmiotów społecznych, przedsiębiorców, a także uczniów szkół średnich i studentów.

Polish-Hungarian Cooperation at the Local Government Level. Conditions and Recommendations

Autorzy: Dorota Bis (red.), Małgorzata Ganczar (red.), Iwona Szewczak (red.)
Lublin 2023, ss. 100, ISBN 978-83-969817-4-5 (książka on-line), format B5
Opis: Publikacja składa się z wprowadzenia, trzech rozdziałów merytorycznych, zakończenia oraz bibliografii. Rozdział pierwszy dotyczy samorządowej współpracy międzynarodowej na osi współpracy wzdłuż trasy ViaCarpatia w kontekście dobrych praktyk i determinantów rozwoju. W rozdziale drugim przeprowadzona została analiza badawcza polsko-węgierskiej samorządowej współpracy. Rozdział trzeci zawiera wnioski i rekomendacje w zakresie realizowania polsko-węgierskiej samorządowej współpracy. Monografia została wydana w ramach projektu badawczego pt. "ViaCarpatia Network", realizowanego przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego i została współfinansowana przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka w Warszawie.

Status wikariusza parafialnego według IV Synodu Diecezji Tarnowskiej

Autorzy: ks. Piotr Zając
Lublin 2023, ss. 180, ISBN 978-83-969817-0-7, format A5
Opis: Monografia stanowi analizę prawno-historyczną wikariusza parafialnego. W literaturze kanonistycznej odnaleźć można opracowania różnych urzędów i funkcji, które istnieją w Kościele powszechnym. Natomiast sam status wikariusza parafialnego jest często omijany. Zatem monografia ta ma być próbą pochylenia się nad rolą i zadaniem wikariusza parafialnego w kontekście całego Kościoła, ale także i struktur partykularnych.

Razem przez świat technologii. Folder edukacyjny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Autorzy: Marcin Szewczak (red.)
Lublin 2023, ss. 39, ISBN 978-83-969817-6-9 (książka on-line), format B5
Opis: Publikacja jest efektem realizowanego procesu badawczo-edukacyjnego przeprowadzonego podczas realizacji projektu. W trakcie procesu analizie poddane zostały materiały przedstawione podczas Młodzieżowego Forum Nowych Technologii oraz informacje pozyskane podczas rozmów z beneficjentami projektu, czyli uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycielami, przedstawicielami uczelni wyższych oraz samorządowcami. Folder analizuje następujące zagadnienia: 1) hejt i mowa nienawiści; 2) sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia; 3) cyberprzemoc rówieśnicza; 4) bezpieczne zakupy w cyberprzestrzeni; 5) nowe technologie – szansa czy zagrożenie; 6) warsztaty praktyczne dla uczniów szkół średnich z wykorzystaniem symulatora odczuć geriatrycznych pt.: „ZROZUMIEĆ STAROŚĆ”; 7) innowacyjne technologie i ich wpływ na nasze życie.

Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii na obszarach chronionych województwa lubelskiego

Autorzy: Marcin Szewczak (red. nauk.)
Lublin 2023, ss. 98, ISBN 978-83-969817-1-4, format B5
Opis: Publikacja jest efektem procesu badawczego przeprowadzanego podczas realizacji projektu pt.: "Wzrost poziomu świadomości ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii na obszarach chronionych województwa lubelskiego", realizowanego przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Publikacja składa się ze wstępu, rozdziałów merytorycznych oraz zakończenia. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, jak również źródła prawa powszechnie obowiązującego oraz akty prawa miejscowego. Wykorzystane zostały również materiały publikowane na ogólnie dostępnych stronach internetowych.

Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom na obszarach chronionych województwa lubelskiego

Autorzy: Marcin Szewczak (red. nauk.)
Lublin 2023, ss. 78, ISBN 978-83-969817-2-1, format B5
Opis: Publikacja jest efektem procesu badawczego przeprowadzanego podczas realizacji projektu pt.: Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom na obszarach chronionych województwa lubelskiego, realizowanego przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Publikacja składa się ze wstępu, rozdziałów merytorycznych oraz zakończenia. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, jak również źródła prawa powszechnie obowiązującego oraz akty prawa miejscowego. Wykorzystane zostały również materiały publikowane na ogólnie dostępnych stronach internetowych.

Unia Europejska i wybrane państwa członkowskie wobec konfliktu na Ukrainie

Autorzy: Dominik Tarczyński (red.), Edyta Krzysztofik (red.), Agnieszka Romanko (red.)
Lublin 2022, ss. 274, ISBN 978-83-964156-7-7 (książka on-line), ISBN 978-83-964156-6-0 (książka drukowana) format B5, oprawa miękka
Opis: Autorzy podjęli trudną tematykę, która wymaga połączenia wiedzy specjalistów z różnych dziedzin nauki: prawników specjalizujących się w prawie międzynarodowym i unijnym, stosunków międzynarodowych, politologów oraz specjalistów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego. Przedstawione rozważania stanowią jedynie wprowadzenie do problemu, z jakim zmaga się obecnie społeczność międzynarodowa.

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców V

Autorzy: Mirosław Sitarz (red.), Agnieszka Romanko (red.)
Lublin 2022, ss. 225, ISBN 978-83-964156-5-3; 978-83-66847-36-1 (współwydawca: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie), format B5, oprawa miękka
Opis: Zakres tematyczny publikacji stanowi analizę wybranych zagadnień z Kodeksu Prawa Kanonicznego, jak też z historii prawa oraz kościelnego prawa publicznego. Monografia wieloautorska składa się z 12 artykułów, które zostały usystematyzowane na 4 działy: Normy generalne i kościelne prawo konstytucyjne; Kościelne prawo małżeńskie; Kościelne prawo karne; Historia prawa i kościelne prawo publiczne. Ponadto niniejsze opracowanie zawiera wykaz skrótów i wykaz literatury.

Protection of life – moral norms and their implementation

Autorzy: Urszula Dudziak, Piotr Guzdek, Krzysztof Smykowski
Lublin 2021, ss. 72, ISBN 978-83-959518-5-5, format B5, oprawa miękka
Opis: Autorzy w publikacji prezentują zagadnienie ochrony życia, przedstawiając zarówno normy moralne, jak też ich implementację. Książka składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy wyjaśnia rozumienie wartości życia na płaszczyźnie teologii, psychologii, socjologii i ekonomii. Rozdział drugi traktuje na temat nauki Kościoła katolickiego wyrażającej szacunek dla życia ludzkiego i opowiadającej się za jego ochroną. Z kolei w rozdziale trzecim przedstawiono sylwetkę Antoniego Zięby, jednego z czołowych twórców ruchu pro-life w Polsce po II wojnie światowej.

Funkcja prawodawcza w systemie prawa Unii Europejskiej. Akty ustawodawcze i procedura ich stanowienia

Autorzy: Edyta Krzysztofik, Agnieszka Parol
Lublin 2020, ss. 300, ISBN 978-83-959518-7-9, format B5, oprawa miękka
Opis: Rozszerzenie procedury stanowienia aktów prawnych Unii o pozatraktatowe formy współpracy i ograniczenie korzystania z traktatowych instrumentów powoduje zmniejszenie legitymacji demokratycznej Unii. Do przyjęcia przedmiotowej tezy Autorki skłoniła analiza rozwiązań prawnych przyjętych w obszarze prawa pierwotnego i prawa wtórnego, w tym w szczególności porozumień międzyinstytucjonalnych dotyczących procedur decyzyjnych i ocena ich w relacji do praktycznego aspektu współpracy międzyinstytucjonalnej, parlamentarnej oraz partycypacji społecznej.

Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy

Autorzy: Józef Krukowski (red.), Mirosław Sitarz (red.), Agnieszka Romanko (red.)
Lublin 2020, ss. 236, ISBN 978-83-959518-6-2, format B5, oprawa miękka
Opis: Na publikację składa się 15 rozdziałów, których Autorzy (krajowi i zagraniczni) są specjalistami z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego. W monografii można zaleźć m.in. takie zagadnienia jak: instrumenty gwarantujące bezpieczeństwo i pewność prawa podatkowego, przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym, przestępstwa fakturowe, opłata roczna za aplikację jako koszt uzyskania przychodu.

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia (5 tomów)

Autor: Peter Raina
Lublin 2020, ISBN 978-83-956633-8-3 (całość), format B5, oprawa twarda
Opis: Autor w swej pracy wykorzystał wszelkie dostępne materiały archiwalne, zarówno kościelne, jak świeckie, w tym pozostawione przez komunistyczne władze partyjne i administracyjne, jak również prasę – krajową i emigracyjną, a także osobiste zapiski Stefana Wyszyńskiego. Trzeba podkreślić sympatię, jaką darzył autora Prymas, uznający go za wiarygodnego historyka i wartościowego człowieka.

Вплив християнства на стабільність народів Європи

Autorzy: Ireneusz Skubiś (red.), Mirosław Sitarz (red.), Stanisław Kawa (red.), Agnieszka Romanko (red.)
Lublin 2020, ss. 133, ISBN 978-83-956633-9-0, format A5, oprawa twarda
Opis: „Wpływ chrześcijaństwa na stabilność narodów Europy” to publikacja wieloautorska wydana w j. ukraińskim, na którą składa się 11 rozdziałów ukraińskich i polskich Autorów. Tematyka książki dotyczy m.in. następujących zagadnień: wpływ relacji Kościół-państwo na stabilność państwa, wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu św. Jana Pawła II, chrześcijaństwo w kontekście konfliktów w Europie.

Security in Transborder Regional Cooperation: Ukraine vs Poland

Autorzy: Olena Kovalchuk (red.)
Lublin 2020, ss. 133, ISBN 978-83-959518-2-4, format B5, oprawa miękka
Opis: Teksty podejmują ważną, transgraniczną tematykę. Jest ona aktualna i istotna badawczo i poznawczo. Zastosowane rozwiązania i propozycje wnoszą kilka interesujących wniosków. Mogą stanowić materiał analityczny dla kilku instytucji w Polsce i Ukrainie. Książka może też być ciekawa dla innych badaczy.

Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578-1794

Autor: Waldemar Bednaruk
Lublin 2020, wyd. 2, ss. 330, ISBN 978-83-959518-0-0, format B5, oprawa miękka
Opis: Trybunał Koronny był jedną z najważniejszych instytucji ustrojowych Rzeczypospolitej szlacheckiej. W przedrozbiorowej Polsce pełnił funkcję sądu najwyższego, ale jego wpływy i znaczenie rozciągały się daleko poza wymiar sprawiedliwości. Opracowana na podstawie szerokiej bazy źródłowej monografia przybliża nam genezę, strukturę i zasady funkcjonowania Trybunału Koronnego w całym okresie jego istnienia od 1578 do 1794 roku.

Poland and Ukraine. Partnership and regional cross-border cooperation

Autorzy: Wojciech Gizicki, Tomasz Peciakowski
Lublin 2020, ss. 104, ISBN 978-83-959518-1-7, format B5, oprawa miękka
Opis: Monografia jest efektem projektu zatytułowanego „Współpraca uniwersytetów wspierających rozwój bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego lubelskiego i łuckiego regionu transgranicznego”. Został sfinansowany w ramach Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020. Projekt został zrealizowany w latach 2018-2020 dzięki międzynarodowej współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Łuckim Narodowym Uniwersytetem Technicznym na Ukrainie.

Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. T. 2

Autor: Mirosław Sitarz (red.)
Lublin 2020, ss. 90, ISBN 978-83-956633-0-7, format A5, oprawa miękka
Opis: Publikacja zawiera w szczególności przemówienia Laudatorów (o. Dariusza Kowalczyka, p. Zbigniewa Cieślaka, ks. Krzysztofa Góździa) wygłoszone z okazji wręczenia Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia za 2019 rok oraz teksty przemówień Laureatów (abpa Marka Jędraszewskiego, ks. Waldemara Cisło, kard. Gerharda W. Müllera). Ponadto w monografii zamieszczone zostały listy gratulacyjne (kard. Zenona Grocholewskiego i abpa Stanisława Gądeckiego).

Leksykon Prawa Kanonicznego

Autor: Mirosław Sitarz (red.)
Lublin 2019, ss. 1692, kolumn 3165, ISBN 978-83-948764-7-0, 978-83-8101-301-7, format B5, oprawa twarda ze złoceniem
Opis: „Leksykon Prawa Kanonicznego” zawiera 1065 haseł opatrzonych spisem literatury (3165 kolumn) napisanych przez 121 Polaków zajmujących się prawem kanonicznym w różnych ośrodkach naukowych zarówno w Polsce, jak i w Rzymie. Publikacja jest poprzedzona wykazem skrótów, alfabetycznym spisem Autorów i haseł, a zwieńczona skorowidzem kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce

Autor: Paweł Lewandowski
Lublin 2019, ss. 390, ISBN 978-83-956633-1-4, format B5, oprawa twarda z uszlachetnieniem
Opis: Cel monografii „Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce” stanowi analiza ustawodawstwa powszechnego i partykularnego w Polsce w przedmiocie prawa prezbiterów diecezjalnych do godziwego utrzymania. Szeroko zostały tu eksplorowane m.in. takie zagadnienia jak ofiary mszalne, iura stolae, ofiary kolędowe, ofiary wypominkowe, wynagrodzenie za pełniony urząd lub podejmowane zadanie, mieszkanie, wyżywienie, instytucje na rzecz utrzymania i zabezpieczenia socjalnego duchownych. Publikacja zawiera tłumaczenie na język polski Decretum de recursu super congruentia inter legem particularem et normam codicialem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.

Noli metuere et noli timere... Księga Jubileuszowa z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza

Autorzy: Agnieszka Romanko (red.), Paweł Lewandowski (red.)
Lublin 2019, ss. 576, ISBN 978-83-948764-9-4, 978-83-8061-765-0, format B5, oprawa twarda z uszlachetnieniem
Opis: Publikacja, która została przygotowana z okazji 30 rocznicy święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, składa się z 3 części, poprzedzonych błogosławieństwem papieskim oraz słowem ks. Józefa Krukowskiego i ks. inf. Ireneusza Skubisia. Pierwsza część – „Wokół osoby ks. Mirosława Sitarza” – zawiera notę biograficzną, dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny oraz otrzymane nagrody i wyróżnienia. Druga część zawiera 30 artykułów naukowych usystematyzowanych na następujące działy: historia prawa, normy o chrześcijanach, ustrój hierarchiczny Kościoła, nauczycielskie i uświęcające zadanie Kościoła, kościelne prawo publiczne, prawo świeckie. Autorami poszczególnych artykułów są Wychowankowie ks. prof. Mirosława Sitarza – Doktorzy i Doktoranci – reprezentujący 6 państw: Białoruś, Czechy, Polska, Słowacja, Ukraina i Włochy. Część drugą wieńczą noty o Autorach oraz alfabetyczny wykaz literatury. Na część trzecią składają się fotografie z poszczególnych etapów życia Jubilata.

Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794)

Autor: Waldemar Bednaruk
Lublin 2019, wyd. 2, ss. 427, ISBN 978-83-948764-8-7, format B5, oprawa miękka
Opis: Autor przedstawia ustrój i zasady funkcjonowania sejmików lubelskich oraz poglądy szlachty uczestniczącej w tych zgromadzeniach na kluczowe kwestie związane z działalnością ówczesnego państwa. Monografia uznana przez Polskie Towarzystwo Naukowe za najlepszą publikację naukową 2011 roku i nagrodzona w 2012 roku Lubelską Nagrodą Premium Scientiarum Lublinense im. Prof. Edmunda Prosta.

Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej

Autorzy: Piotr Goliszek (red.), Andrzej Kiciński (red.), Janusz Kocki (red.)
Lublin 2019, ss. 232, ISBN 978-83-956633-2-1, format B5, oprawa miękka
Opis: Monografia zbiorowa składa się z trzech części: Personologia, Medycyna, Edukacja. Autorami poszczególnych artykułów są naukowcy reprezentujący następujące ośrodki naukowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Centrum Medyczne Prof. Marka Masiaka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, Politechnika Lubelska.

System ubezpieczeń gospodarczych w międzywojennej Polsce

Autor: Wojciech Kasperski
Lublin 2019, ss. 277, ISBN 978-83-948764-5-6, format B5, oprawa twarda
Opis: Monografia opisuje ważne z punktu widzenia historii ustroju i ekonomii zagadnienie z dziejów Państwa Polskiego. Autor podjął się zadania, któremu nauka polska nie poświęciła dotychczas należytej uwagi, co sprawia, że jego dokonanie zasługuje na szczególne docenienie. Przybliżenie zasad funkcjonowania tytułowego systemu jest kluczowe dla prawidłowego zrozumienia kierunków rozwoju gospodarki naszego państwa w okresie międzywojennym.

Z dziejów polskiej bankowości
Z dziejów polskiej bankowości

Autorzy: Waldemar Bednaruk (red.), Judyta Dworas-Kulik (red.)
Lublin 2018, ss. 183, ISBN 978-83-948764-4-9, format A5, oprawa miękka
Opis: Monografia wieloautorska zawiera w szczególności następujące zagadnienia: wielowalutowość a polityka dewizowa w II Rzeczypospolitej, ewolucja statusu prawnego Narodowego Banku Polskiego w latach 1989-2018, polskie monety obiegowe i okolicznościowe w latach 1950-1994, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w orzecznictwie dotyczącym tzw. kredytów frankowych, znaczenie NBP od wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz konsekwencje wejścia do strefy euro.

Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Autor: Mirosław Sitarz (red.)
Lublin 2018, ss. 74, ISBN 978-83-948764-3-2, format A5, oprawa miękka
Opis: Publikacja została wydana w związku z ustanowieniem przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz Medalu Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych”. Monografia zawiera w szczególności przemówienia Laudatorów (ks. Mirosława Sitarza, p. Waldemara Bednaruka, ks. Józefa Krukowskiego, p. Dariusza Gabrela) wygłoszone z okazji wręczenia Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, teksty przemówień Laureatów (ks. inf. Ireneusza Skubisia, ks. Wojciecha Góralskiego, p. Stefana Hambury, p. Petera Rainy), a także fotorelację z uroczystości wręczenia Nagrody.

Status prawny ordynariatów personalnych dla anglikanów powracających do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim

Autor: Paweł Zając
Lublin 2017, ss. 276, ISBN 978-83-948764-0-1, format B5, oprawa miękka
Opis: Monografia jest próbą ukazania statusu ordynariatów personalnych dla anglikanów w Kościele katolickim, a konkretnie, odpowiedzią na pytanie o miejsce owej struktury w ustroju hierarchicznym Kościoła. Autor przeanalizował normy prawne dotyczące ordynariatów personalnych na podstawie obowiązującego prawa kanonicznego, wraz z zestawieniem wyników z dyspozycjami odnoszącymi się do istniejących w Kościele łacińskim struktur administracyjnych, w szczególności do diecezji, stanowiącej typowy, aczkolwiek nie jedyny przykład Kościoła partykularnego.

System relacji
Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne

Autor: Urszula Wasilewicz
Lublin 2017, ss. 264, ISBN 978-83-948764-1-8, format B5, oprawa miękka
Opis: Powszechnie przyjęta opinia o wrogości francuskiego systemu politycznego względem obecności religii w sferze publicznej państwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego, jest niepełna. Obok charakterystycznego dla Francji modelu państwa świeckiego w wersji separacji wrogiej, obecny jest także model państwa wyznaniowego w trzech różnych wersjach: skoordynowanej w Alzacji i Mozeli, otwartej na Gujanie Francuskiej i zmodernizowanej na większości terytoriów zamorskich. Autorka w monografii, po charakterystyce kształtowania się relacji między Kościołem katolickim i państwem we Francji od 496 do 1905 r., analizuje powyższe modele relacji Kościół-państwo.

Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze

Autorzy: Mirosław Sitarz (red.), Anna Słowikowska (red.), Agnieszka Romanko (red.)
Lublin 2017, ss. 184, ISBN 978-83-948764-2-5, format A5, oprawa twarda
Opis: Publikacja składa się z dwóch części – merytorycznej i archiwalnej. Autorami części pierwszej są wybitni znawcy tematu z trzech krajów (Polska, Włochy, Ukraina) i pięciu ośrodków naukowych. Z uwzględnieniem kryterium chronologicznego i merytorycznego w monografii zostały przedstawione: lata dziecięce i studenckie Stefana Wyszyńskiego, Jego wkład w dzieło Soboru Watykańskiego II, nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Tysiąclecia wobec reżimu komunistycznego, kompetencje względem grekokatolików w Polsce, a także aktywność kard. Wyszyńskiego w dziedzinie posługi sakramentalnej, Jego troska o chrześcijańskie kształcenie i wychowanie Narodu Polskiego oraz proces beatyfikacyjny Prymasa w fazie rzymskiej.