Procedura recenzowania monografii publikowanych
w Wydawnictwie SAWP KUL
  • Monografie publikowane w Wydawnictwie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podlegają uprzedniej procedurze recenzyjnej.
  • Rada Naukowa Wydawnictwa SAWP KUL dokonuje wstępnej oceny nadesłanego tekstu pod względem spełnienia wymogów dotyczących publikowania w Wydawnictwie (→ Informacje dla Autorów).
  • W celu przygotowania recenzji tekst publikacji przesyłany jest dwóm niezależnym Recenzentom mającym inną afiliację niż afiliacja Autora. Recenzenci nie znają tożsamości Autora (Autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem (tzw. double-blind review process). Przy wyborze Recenzentów uwzględnia się ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów. Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się wnioskiem kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikacji do druku. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych. Publikowane są tylko te monografie, które uzyskają dwie pozytywne recenzje. W sytuacji sprzecznych opinii dwóch Recenzentów, Wydawca może podjąć decyzję o skierowaniu publikacji do kolejnego Recenzenta.
  • Zarząd SAWP KUL podejmuje decyzję o publikacji monografii na podstawie pozytywnych recenzji.
  • Recenzowanie przebiega zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz z zaleceniami Komisji ds. Etyki Publikacji (COPE) zawartymi we „Wskazówkach etycznych Komisji ds. Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych” (→  COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers).