Informacje dla Autorów
  • Tekst składany do druku w Wydawnictwie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Wydawnictwo SAWP KUL) powinien być oryginalny, tzn. niepublikowany w całości bądź w części. Tekst nie może być w tym samym czasie złożony do publikacji w innym Wydawnictwie.
  • Autor wraz z tekstem zobowiązany jest przedłożyć Wydawcy oświadczenie o oryginalności pracy (→ wersja angielska/ → wersja polska) w wersji papierowej lub przesłać drogą elektroniczną skan oświadczenia. Oświadczenie zawiera w szczególności informacje dotyczące samodzielności pracy, wkładu innych Autorów, źródeł finansowania pracy. Wydawnictwo SAWP KUL dba w ten sposób o najwyższy stopień rzetelności naukowej czasopisma (zapora ghostwriting) zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Etyki Publikacji (→ COPE).
  • Autor zobowiązany jest do podpisania umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z → klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Umowa dostępna jest w siedzibie Wydawcy.
  • Autor przesyła tekst do publikacji drogą elektroniczną na adres Wydawcy: kkpp@kul.pl oraz przekazuje Wydawcy tekst w formie wydruku papierowego. Tekst powinien być zapisany w formacie jednego z typowych edytorów: MS Word (wszystkie wersje), Open Office (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje). Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Objętość tekstu oblicza się w arkuszach wydawniczych (1 arkusz wydawniczy – 40 000 znaków ze spacjami). Tekst: czcionka Times New Roman tekst główny: 12, interlinia: 1,5 wiersza; przypisy: 10, interlinia: 1 wiersz.
  • Autor ponosi odpowiedzialność za dane merytoryczne zawarte w przesłanym tekście. Po opracowaniu redakcyjnym i składzie komputerowym tekstu Autor otrzymuje tekst do korekty autorskiej. Nieodesłanie przez Autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji.
  • Autor w osobnym dokumencie przesyła również na adres e-mail Wydawcy następujące informacje: imię i nazwisko; numer ORCID; stopień i tytuł naukowy; afiliację; miejsce pracy wraz z adresem; e-mail; adres pocztowy i telefon (do wyłącznej wiadomości Wydawcy).
  • Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu (podział na źródła prawa, orzecznictwo i literaturę) według zasad przyjętych w Wydawnictwie SAWP KUL.

Przykłady sporządzania bibliografii

Źródła prawa:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 2018 r., poz. 1987 z późn. zm.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de Ecclesiis orientalibus catholicis Orientalium Ecclesiarum (21.11.1964), AAS 57 (1965), s. 76-89; tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2002, s. 247-265.

 

Literatura:

Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Wydawnictwo KUL, Lublin 20002.

Sitarz M., Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 133-154.

Sitarz M., I criteri di appartenenza alla Chiesa, „Journal of Modern Science” 33 (2017), nr 2, s. 27-48.

 

Orzecznictwo:

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2013 r., sygn. akt II OPS 1/08, LEX nr 1391695.