Profil naukowy Wydawnictwa

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest odrębnym od Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podmiotem prawa. Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest prowadzenie Wydawnictwa (art. 3 § 2 lit. i Statutu). Cel ten Stowarzyszenie realizuje od początku swojego istnienia, tj. od 2006 r., poprzez wydawanie publikacji ciągłych: półrocznika „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (70 pkt), a także (od 2019 r. wspólnie z Polską Akademią Nauk, natomiast od 2020 r. samodzielnie)  półrocznika „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” (100 pkt). Ponadto od 2017 r. Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą w zakresie publikowania recenzowanych monografii naukowych nie tylko członków Stowarzyszenia, ale także innych Autorów, z Polski i z za granicy, zarówno w języku polskim, jak i w innym języku kongresowym. Wydawnictwo publikuje prace naukowe w formie tradycyjnej, jak i w otwartym dostępie on-line.

Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach naukowych (w tym rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, materiałów pokonferencyjnych i innych prac) przede wszystkim z dziedziny nauk społecznych i nauk humanistycznych. Publikacje mają charakter teoretyczny i praktyczny.  

Wydawnictwo – choć jest młode w porównaniu do innych Wydawnictw na polskim rynku wydawniczym – spełnia wszystkie standardy wydawnicze stawiane tego typu podmiotom na forum  nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym. W szczególności:

 

1. wdrożyło standardy etyczne w zakresie zasady transparentności i dobrych praktyk w publikacjach naukowych opracowane przez Komisję ds. Etyki Publikacji (COPE);

2. dba o wysoki poziom merytoryczny monografii, m.in. poprzez przesyłanie publikacji do oceny dwóch niezależnych Recenzentów – specjalistów w dyscyplinie, w której została przygotowana monografia (double-blind review process), a także poprzez poddawanie ich treści ocenie ekspertów wchodzących w skład Rady Naukowej, których opinia – wraz z recenzjami – jest podstawą do podjęcia decyzji przez Zarząd Stowarzyszenia o włączeniu danej publikacji do planu wydawniczego;

    3. jasno precyzuje wymogi dla Autorów chcących publikować w Wydawnictwie, które wraz  z  niezbędnymi materiałami do pobrania, dostępne są na stronie internetowej.