Ten, Który wszczepił w człowieka prawo do zrzeszania się, Który nieustannie budzi poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, za Uczelnię, za Naród, za Ojczyznę, obudzi także i dzisiaj wiele serc z kultu przeciętności, z beznadziei i wzbudzi radość i odwagę do pod­jęcia służby potrzebującemu człowiekowi, Bogu i Ojczyźnie[1]. Ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, podczas pierwszego Zjazdu Absolwentów Wydziału Prawa KUL powiedział: „(…) w dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba ludzi prawego sumienia – bo ideą Uni­wer­sy­te­tu jest kształcić całego człowieka: intelekt – serce – sumienie. (…) tylko ludzie dobrze ukształtowani, z głęboko zakorzenionymi norma­mi i wartościami, mogą odpowiedzialnie pełnić powierzone im funk­cje i właściwie kierować losami Ojczyzny”[2].

W 2016 r. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Pra­wa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego obchodzi 10-lecie swo­je­go istnienia. Dlatego też w niniejszym artykule będą ukazane w pier­wszej kolejności okoliczności powstania Stowarzyszenia Absolwen­tów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następ­nie zostaną scharakteryzowane struktura, cele i bieżąca działalność Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Kato­lic­kiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1. Geneza Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uni­wersytetu Lubelskiego (Societas Alumnorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis) powstało z inicjatywy Dziekanów Wydziału: ks. prof. Józefa Krukowskiego oraz ks. prof. Antoniego Dębińskiego, którzy w maju 2005 r. powołali zespół mający za zadanie opracować statut Stowarzyszenia (do swego grona dołączyli dr. hab. Piotra Pogo­nowskiego, dr Małgorzatę Gagoś i ks. dr. Mirosława Sitarza)[3]. Rektor S. Wilk zaproponował, aby do statutu SAWP KUL wprowadzić prze­pis o możliwości jego przyłączenia do powstającego ogólnouniwer­sy­teckiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL, mającego stać się w przyszłości federacją stowarzyszeń absolwentów poszczególnych wydziałów KUL. Dnia 7 kwietnia 2006 r., na podstawie postano­wie­nia Sądu Rejonowego w Lublinie, zostało zarejestrowane Stowarzy­szenie[4]. W dniu 20 maja 2006 r., podczas I Walnego Zebrania Człon­ków Stowarzyszenia został wybrany jego Zarząd[5] i Komisja Rewi­zyj­na[6].

W 2009 r. Zarząd Stowarzyszenia zaproponował zmianę Statutu[7]. Dotychczasowa nazwa („Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Pra­wa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”) została zastąpiona przez „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolic­kiego Uniwersytetu Lubelskiego” (Societas Alumnorum et Amicorum Fa­cultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis). W konsekwencji dodano do art. 5 § 1, że członkami Stowarzyszenia mogą być – poza ab­sol­wentami prawa, prawa kanonicznego i administracji – także absol­wenci europeistyki oraz „przyjaciele Wydziału, którzy są zaintere­so­wani realizacją celów statutowych Stowarzyszenia”. Ponadto, do art. 10 został dołączony § 4, zgodnie z którym „Przewodniczący Stowa­rzyszenia po ukończeniu kadencji zostaje honorowym Przewod­ni­czą­cym, i może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z prawem głosu”[8].

2. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Od 2009 r. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Ab­solwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zastępowaną nazwą „Stowarzyszenie” lub „SAWP KUL” (Statut, art. 1 § 1).

2.1. Członkowie

Aktualnie SAWP KUL zrzesza 355 członków – Absolwentów i Przyjaciół, krajowych i zagranicznych – zainteresowanych promo­wa­niem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Kato­lic­kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, integracją absol­wen­tów oraz działaniem na rzecz doskonalenia Wydziału. Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych i honorowych (Statut, art. 4). Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła studia w zakresie nauk prawnych, tj. prawa, prawa kanonicznego, ad­ministracji i europeistyki, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także przyjaciele Wydziału, którzy są zainteresowani rea­li­zacją celów statutowych Stowarzyszenia (Statut, art. 5 § 1)[9]. Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, nadaje godność członka honorowego osobie zasłużonej dla Stowarzyszenia (Statut, art. 6 § 1). 

2.2. Władze

Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna (Statut, art. 7 § 1)[10]. Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni i honorowi (Statut, art. 8 § 1)[11]. Aktualny Zarząd i Komisja Rewizyjna, zostały wybrane przez Walne Zebranie 19 grudnia 2015 r. w następującym składzie: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – przewodniczący; dr h.c. Zbigniew Wojciechowski – wice­prze­wodniczący; mec. Tadeusz Flis – sekretarz; dr Paweł Zając – skar­b­nik; dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, dr Małgorzata Makar­ska i ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL – członkowie. W skład Ko­misji Rewizyjnej zostali wybrani: ks. kmdr dr Zbigniew Jaworski – przewodniczący; dr hab. Marzena Toumi; mgr Tomasz J. Sto­larczyk[12].

2.3. Cele

Celami Stowarzyszenia są: 1) integrowanie i promowanie absol­wentów Wydziału Prawa KUL; 2) wszechstronne wspieranie macie­rzystego Wydziału Prawa KUL; 3) cele edukacyjne, naukowe, in­for­macyjne i popularyzacyjne, w szczególności rozwój i upowszech­nia­nie nauki prawa i kultury prawniczej, zgodnie z zasadą „Deo et Pat­riae”, m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, wykładów, odczytów, konferencji i kursów (Statut, art. 3 § 1). Jakość procesu integracji osób zależy od jakości odczytania przez ro­zum ludzki porządku stworzonego przez Boga jako najwyższego Pra­wodawcy. Dlatego też zachodzi konieczność systematycznej refleksji intelektu nad prawdą o relacjach międzyludzkich. Wyżej wskazane ce­le wzajemnie się uzupełniają, a ich konkretyzacja zależy od woli wszystkich członków Stowarzyszenia[13].

Cele SAWP KUL mogą być osiągane poprzez: wspieranie kon­tak­tów między absolwentami Wydziału Prawa KUL; współpracę z rek­to­rem KUL i dziekanem Wydziału Prawa KUL; organizowanie spotkań koleżeńskich, sympozjów i innych form pogłębiania wiedzy praw­ni­czej; współpracę z absolwentami innych wydziałów prawa uczelni krajowych i zagranicznych; współpracę z instytucjami państwowymi i kościelnymi; wszechstronne wspomaganie działalności statutowej KUL; fundowanie stypendiów dla studentów; współpracę z uczel­nia­mi wyższymi oraz innymi partnerami na poziomie międzyregio­nal­nym oraz regionalnym; prowadzenie wydawnictwa i publikacji; repre­zentowanie środowiska prawniczego i opiniowanie aktów prawnych (Statut, art. 3 § 2).

2.4. Działalność Stowarzyszenia

W ciągu 10 lat istnienia, Stowarzyszenie – realizując cele statutowe – podejmuje inicjatywy o charakterze naukowym i popularyzacyjnym, w szczególności poprzez: 1) wydawanie „Biuletynu SAWP KUL”; 2) organizowanie konferencji naukowych; 3) organizowanie kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze; 4) sporządzanie opinii prawnych.

2.4.1. Wydawanie „Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

Od 2006 r. Stowarzyszenie (od 2012 r. we współpracy z Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL) wydaje „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”. W półroczniku publiko­wa­ne są opracowania naukowe z całego zakresu nauk prawnych, a także akta Stowarzyszenia oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych o za­sięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Periodyk otrzymał wysoką ocenę i uzyskał 10 pkt w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 gru­dnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą pun­któw przy­znawanych za publikację w tych czasopismach[14]. „Biuletyn SAWP KUL” po­zytywnie przeszedł proces ewaluacji IC Journals Master List 2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV – 64,73 (Index Co­pernicus Value). Półrocznik jest indeksowany w ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Scien­ces). Ponadto, streszczenia zamieszczonych w „Biuletynie” opra­co­wań są dostępne on line w międzynarodowej bazie danych CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

2.4.2. Organizacja konferencji naukowych

Stowarzyszenie, realizując cele statutowe (art. 3 § 2 pkt c), zor­ga­ni­zowało lub współorganizowało 23 konferencje naukowe, o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym:

Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL, Lublin, 20 maja 2006 r.); Drugie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Pra­wa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL, Lublin, 16 grudnia 2006 r.); Konfe­rencja Naukowa „Przyszłość Unii Europejskiej – Przyszłość Europy” po­łączona z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wy­dzia­łu Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL, Lublin, 29 września 2007 r. Orga­ni­zatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Kato­lickie­go Uniwersytetu Lubelskiego); Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Kato­lickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL, Lublin, 12 wrze­śnia 2008 r.); Konferencja „Wprowadzenie Euro w Polsce – problematyka praw­na” (KUL, Lublin, 23 maja 2009 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dziekan Wydziału Pra­wa, Prawa Kanonicznego i Admi­nistracji KUL); Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Ka­tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL, Lublin, 26 września 2009 r.); Kon­fe­ren­cja Naukowa i spotkanie opłatkowe Sto­warzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa KUL (KUL, Lublin, 16 stycznia 2010 r. Organizatorzy: Stowa­rzysze­nie Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL); Konferencja Naukowa „Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy” połączona z Walnym Zebraniem Stowa­rzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (KUL, Lublin, 23 paź­dziernika 2010 r. Orga­ni­zatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydzia­łu Prawa KUL, Insty­tut na rzecz Państwa Prawa); Konferencja Naukowa i spotka­nie opłatkowe Sto­warzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (KUL, Lublin, 8 stycznia 2011 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Kon­stytucyjnego KUL); Konferencja Naukowa „Technologie informatyczne w sądow­nictwie – doświadczenia i perspektywy” połączona z Walnym Zebraniem Sto­wa­rzy­szenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (KUL, Lublin, 19 listopada 2011 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Pra­wa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie); Konferencja Naukowa „Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uni­wersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Bérier i Zdzisława Papier­kow­skiego” oraz spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa KUL (KUL, Lublin, 14 stycznia 2012 r. Organizatorzy: Stowa­rzy­szenie Absolwentów i Przy­ja­ciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konsty­tu­cyj­nego KUL); Konferencja Naukowa „Infor­ma­tyzacja w sądownictwie – doświad­cze­nia i perspektywy”, Wyższa Szkoła Za­rzą­dzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (Warszawa, 16 kwietnia 2012 r. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Za­rzą­dzania i Prawa im. Heleny Chod­kowskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Absol­wen­tów i Przyjaciół Wydziału Pra­wa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL); Konferencja Naukowa „Drogi kariery prawniczej absol­wentów Wydziału Prawa KUL” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przy­jaciół Wydziału Prawa KUL (KUL, Lublin, 10 listopada 2012 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Ko­ścielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL); Konferencja Naukowa i spotkanie opłatkowe Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia Absol­wen­tów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (KUL, Lublin, 19 stycznia 2013 r. Orga­ni­za­to­rzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL); Konferencja z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL, Lublin, 22 maja 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL); II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców” (KUL, Lub­lin, 1 czerwca 2013 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w War­szawie, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL); Kon­fe­rencja Naukowa, Walne Zebranie Sto­wa­rzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa KUL i spotkanie opłatkowe (KUL, Lublin, 14 grudnia 2013 r. Or­ganizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Kon­stytucyjnego KUL); III Ogól­no­polska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Ka­nonicznego w badaniach mło­dych naukowców” (KUL, Lublin, 7 czerwca 2014 r. Organizatorzy: Katedra Ko­ścielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Pol­skiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przy­ja­ciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Pol­skich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Ka­nonicznego Uni­wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie); Kon­fe­rencja Nauko­wa, Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa KUL i spotkanie opłatkowe (KUL, Lublin, 13 grudnia 2014 r. Orga­nizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Ko­ścielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL); Międzynarodowa Kon­fe­rencja Naukowa „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego” (KUL, Lublin, 27 stycznia 2015 r. Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi­nistracji KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Pol­skich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL); IV Ogólno­polska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach mło­dych na­u­kowców” (KUL, Lublin, 6 czerwca 2015 r. Organizatorzy: Katedra Ko­ścielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Pol­skiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przy­ja­ciół Wydziału Pra­wa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towa­rzystwa Naukowego KUL); Konferencja Naukowa, Walne Ze­branie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL i spot­ka­nie opłatkowe (KUL, Lub­lin, 19 grudnia 2015 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL); V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Gene­ralnego Konferencji Episkopatu Pol­ski „Kodeks Prawa Kanonicznego w bada­niach młodych naukowców” (KUL, Lub­lin, 4 czerwca 2016 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absol­wentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Sto­warzyszenie Kanonistów Pol­skich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Nauko­wego KUL)[15].

2.4.3. Kurs na aplikacje prawnicze

Stowarzyszenie realizuje swoje cele również „poprzez organi­zo­wa­nie i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, wykładów, odczytów, konferencji i kursów” (Statut, art. 3 § 1 pkt c). Dlatego też decyzją Zarządu SAWP KUL w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II od 2011 r. organizowany jest kurs przygotowujący do eg­za­minów wstępnych na aplikacje prawnicze. Szkolenie to zostało prze­prowadzone już sześciokrotne[16]. Od 2013 r. współorganizatorem szkolenia jest Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Celem kursu jest powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdo­bytej wiedzy, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu aplikacyjnego i uzyskanie pozytywnego wyniku. W kursie mogą brać udział zarów­no studenci V roku prawa, jak i ab­solwenci studiów prawniczych za­interesowani przystąpieniem do eg­zaminów wstępnych na aplikacje: ogólną, adwokacką, radcowską, no­tarialną i komorniczą. Zajęcia pro­wadzone są na wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym przez praktyków oraz nauczycieli akademickich. Szkolenie kończy się próbnym egzaminem przy­goto­wanym zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości. Każdego ro­ku, ponad 80% uczestników kursu pozytywnie zdaje egzamin wstę­p­ny na wybraną przez siebie aplikację.

2.4.4. Sporządzanie opinii prawnych

Członkowie Stowarzyszenia, reprezentując środowisko prawnicze, sporządzają także opinie prawne (Statut, art. 3 § 2), zarówno w zakre­sie prawa, jak i prawa kanonicznego, szczególnie dotyczące ukazania ciągłości osób prawnych. Potrzeba dalszej pracy nad pogłębianiem świadomości prawnej istnieje z uwagi na fakt dynamiki rozwoju pra­wa stanowionego. Dlatego też Stowarzyszenie powinno dążyć do po­szukiwania prawdy, jej poznawania i według niej kształtowania życia poszczególnych członków SAWP KUL na wszystkich jego płasz­czy­znach[17].

Wnioski

Reasumując powyższą analizę powstania, a także bieżącej dzia­łal­ności Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Ka­tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego należy wyciągnąć następujące wnioski:

1. Potrzeba utworzenia Stowarzyszenia uwidoczniła się przede wszystkim wśród absolwentów prawa i administracji, wzorowana na istniejącym od 1991 r. Stowarzyszeniu Kanonistów Polskich, które to z inicjatywy Prezesa SKP utworzyło Komitet Założycielski SAWP KUL.

2. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 2009 r. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) zostało zarejestrowane w dniu 7 kwietnia 2006 r., natomiast podczas I Walnego Zebrania, 20 maja 2006 r., został wybrany Zarząd i Ko­mi­sja Rewizyjna.

3. Obowiązujący Statut Stowarzyszenia został uchwalony przez Walne Zgromadzenie 29 września 2009 r.

4. Aktualnie SAWP KUL liczy 355 członków z kraju i zagranicy.

5. Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

6. Głównymi celami Stowarzyszenia są: integrowanie i promo­wa­nie absolwentów Wydziału Prawa KUL; wszechstronne wspieranie macierzystego Wydziału Prawa KUL; oraz cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne.

7. Realizacja statutowych celów Stowarzyszenia uwidacznia się przede wszystkim poprzez wydawanie „Biuletynu SAWP KUL”, zor­ganizowanie 23 konferencji naukowych, przeprowadzenie sześcio­krotnie kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na ap­lika­cje prawnicze, a także sporządzanie opinii prawnych z zakresu za­rów­no prawa, jak i prawa kanonicznego.

8. Głównym sukcesem Stowarzyszenia jest nie tylko to, że istnieje, ale również to, że się rozwija, realizuje większość celów statutowych i wzrasta liczba jego członków.

9. Mając na względzie powyższe, członkowie Stowarzyszenia nie mogą poprzestać tylko na świętowaniu dotychczasowych osiągnięć, ale mają obowiązek realnie oceniać rzeczywistość i myśleć, jak udo­skonalić swoją dotychczasową, 10-letnią działalność, aby najlepiej w przyszłości realizować wszystkie cele statutowe.

Bibliografia

Źródła prawa

Członkowie Stowarzyszenia. I. Komitet Założycielski, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1 (2006), s. 13-14.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w spra­wie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za pub­li­ka­cję w tych czasopismach, w: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/ e4528e6ed1444ff7ed22811ab36470d8.pdf [dostęp: 3.11.2016].

Propozycje Zarządu dotyczące zmian w Statucie SAWP KUL, „Biuletyn Stowa­rzy­szenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubel­skiego” 4 (2009), s. 5.

Protokół Nr 1/2006 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbytego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 20.05.2006 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Ab­solwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1 (2006), s. 25-30.

Protokół Nr 1/2015 z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbytego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu  19.12.2015 r., w: Archiwum SAWP KUL.

Statut Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, „Biuletyn Stowa­rzy­szenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubel­skiego” 1 (2006), s. 6-12.

Statut Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL. Tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie 19 grudnia 2006 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Ab­solwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2 (2007), s. 5-12.

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Tekst jed­no­lity uchwalony przez Walne Zgromadzenie 29 września 2009 r., „Biuletyn Sto­warzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 5 (2010), s. 16-22.

Literatura

Lewicka, Mariola. 2011. „Sprawozdanie z kursu przygotowawczego do eg­zaminów na aplikacje prawnicze.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 7:23-24.

Romanko, Agnieszka. 2012. „Sprawozdanie z kursu przygotowującego do egzaminów na aplikacje prawnicze. Lublin, 18 lutego – 22 kwietnia 2012 roku.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Kato­lickiego Uniwersytetu Lubelskiego 9:22-24.

Romanko, Agnieszka. 2013. „Sprawozdanie z kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Lublin, 23 lutego – 21 kwietnia 2013 roku.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 10:7-8.

Romanko, Agnieszka. 2016. „Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzy­szenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwer­sytetu Lubelskiego.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. XI, 13 (1):9-12.

Sitarz, Mirosław. 2006. „Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia Absol­wen­tów Wydziału Prawa KUL.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1:37-44.

Sitarz, Mirosław. 2014. „Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 11 (1):97-99.

Wilk, Stanisław. 2006. „Słowo Ks. Prof. Stanisława Wilka Rektora KUL.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1:34-36.

„Wykaz konferencji Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.” Zestawiła M. Sawa, w: http://www.kul.pl/wykaz-konferencji-sawp,art_69348.html [dostęp: 3.11.2016].

Zając, Paweł. 2015. „Kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 12 (1):115-116.

Zając, Paweł. 2016. „Kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 13 (1):95-96.

 

10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Streszczenie

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lu­belskiego (Societas Alumnorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis) formal­ną działalność rozpoczęło w 2006 r. Od 2009 r. Stowarzyszenie działa pod nazwą „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uni­wer­sy­tetu Lubelskiego” (Societas Alumnorum et Amicorum Facultatis Iuris Catholicae Universi­ta­tis Lublinensis). Celami Stowarzyszenia są: 1) integrowanie i promowanie absol­wen­tów Wydziału Prawa KUL; 2) wszechstronne wspieranie macierzystego Wydziału Prawa KUL; 3) cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne.

Słowa kluczowe: konferencja naukowa, integracja, promocja, wsparcie

 

10 Years of Existence of the Association of Alumni and Friends

of the Faculty of Law of the Catholic University of Lublin

Summary

The Association of Alumni of the Faculty of Law of the Catholic University of Lublin (Societas Alumnorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis) for­mally started in 2006. From 2009 the Association operates under the name “The Association of Alumni and Friends of the Faculty of Law of the Catholic Uni­ver­sity of Lublin” (Societas Alumnorum et Amicorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis). Among its objectives, there are: 1) integration and promotion the alum­ni of all majors of the Faculty of Law; 2) its comprehensive support; 3) edu­ca­tio­nal, academic, information and popularization purposes.

Key words: scientific conference, integration, promotion, support

Information about Author: Rev. Mirosław Sitarz, J.C.D., Professor, Head of the Department of Public and Constitutional Church Law, Faculty of Law, Ca­non Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.[1] M. Sitarz, Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uni­wer­sy­tetu Lubelskiego” 1 (2006), s. 44.

[2] S. Wilk, Słowo Ks. Prof. Stanisława Wilka Rektora KUL, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1 (2006), s. 35.

[3] W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Leszek Adamowicz, Wiesław Bar, Czesław Bielec, Ludwik Brzostowski, Paweł Cichosz, Tadeusz Dąbski, Antoni Dębiński, Kamila Donica, Marian Feduš, Waldemar Gałązka, Zygmunt Gil, Ed­ward Górecki, Marta Greszata, Robert Guz, Zbigniew Jaworski, Wiesław Kac­przyk, Piotr Kasprzyk, Emilia Kłodawska, Andrzej Kłódka, Józef Krawczyk, Jó­zef Krukowski, Grzegorz Łukawski, Józef Marčin, Henryk Misztal, Krzysztof Orzeszyna, Kazimierz Ostaszewski, Mikołaj Pawlak, Stanisław Paździor, Joanna Piwowarczyk, Krzysztof Podgórski, Piotr Pogonowski, Agnieszka Pyszny, Halina Radczak, Józef Sądej, Zofia Scedro, Mirosław Sitarz, Justyna Sokołowska, Jan Szubka, Andrzej Szymański, Anna Urban, Justyna Wasiak, Katarzyna Zdonek, Grzegorz Żmij, Tadeusz Żurek. Zob. Członkowie Stowarzyszenia. I. Komitet Zało­ży­cielski, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1 (2006), s. 13-14. Pierwotna wersja Statutu została opracowana przez ks. dr. M. Sitarza i mgr. lic. P. Cichosza, a następnie zaak­cep­towana przez ks. prof. J. Krukowskiego. Zob.: Statut Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1 (2006), s. 6-12; Statut Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL. Tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie 19 grudnia 2006 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Ka­tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2 (2007), s. 5-12.

[4] Sitarz, Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia, s. 37-38.

[5] W skład Zarządu zostali wybrani: J. Krukowski – przewodniczący; A. Dębiński – wiceprzewodniczący; M. Sitarz – sekretarz; P. Cichosz – skarbnik; Tomasz Sie­niow, Szymon Milczanowki i Tadeusz Flis – członkowie Zarządu. Zob. Protokół Nr 1/2006 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbytego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 20.05.2006 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1 (2006), s. 29.

[6] W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: W. Bar, Magdalena Ostapczuk i K. Ostaszewski. Zob. Protokół Nr 1/2006 z Walnego Zebrania, s. 30.

[7] Propozycje Zarządu dotyczące zmian w Statucie SAWP KUL, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 4 (2009), s. 5.

[8] Wersja znowelizowana, opracowana przez mec. T. Flisa: Statut Stowarzyszenia Ab­solwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgro­madzenie 29 września 2009 r. [dalej cyt.: Statut], „Biuletyn Stowarzyszenia Absol­wentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 5 (2010), s. 16-22.

[9] Na temat praw i obowiązków członków zwyczajnych zob.: Statut, art. 5 § 2. Sze­rzej zob.: Sitarz, Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia, s. 40.

[10] W 2010 r. została również powołana Rada ds. Ekonomicznych w składzie: Jerzy Kuś – koordynator, Jacek Jaroszyński, Piotr Kaniowski, Tadeusz Olczak, An­drzej Spratek.

[11] Do kompetencji Walnego Zebrania należy: uchwalanie zmian Statutu Sto­warzy­szenia, wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz pozostałych członków Za­rządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie składki członkowskiej, uchwalanie rocz­nego planu pracy i budżetu, dokonywanie oceny działalności Zarządu, realizacji planu pracy i budżetu, rozpatrywanie sprawozdania i wniosków Komisji Rewi­zyj­nej dotyczących działalności Zarządu za okres sprawozdawczy, zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu, udzielanie absolutorium władzom Stowa­rzyszenia (Statut, art. 8 § 4).

[12] Protokół Nr 1/2015 z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbytego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu  19.12.2015 r., w: Archiwum SAWP KUL; A. Ro­manko, Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absol­wentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI, 13 (1) 2016, s. 9-12.

[13] Sitarz, Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia, s. 42-43.

[14] Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, w: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/e4528e6ed1444 ff7ed22811ab36470d8.pdf [dostęp: 3.11.2016].

[15] Zob. Wykaz konferencji Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Ka­to­lickiego Uni­wer­sytetu Lubelskiego, zestawiła M. Sawa, w: http://www.kul.pl/wykaz-konferencji-sawp,art_69348.html [dostęp: 3.11.2016].

[16] 24.02.2011-7.05.2011 r.; 18.02.2012-22.04.2012 r.; 23.02.2013-21.04.2013 r.; 22.02.2014-27.04.2014 r.; 21.02.2015-26.04.2015 r.; 20.02.2016-24.04.2016 r. Sze­rzej zob.: M. Lewicka, Sprawozdanie z kursu przygotowawczego do egzaminów na aplika­cje prawnicze, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 7 (2011), s. 23-24; A. Romanko, Spra­wo­zdanie z kursu przygotowującego do egzaminów na aplikacje prawnicze. Lublin, 18 lutego – 22 kwietnia 2012 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 9 (2012), s. 22-24; Taż, Sprawozdanie z kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Lublin, 23 lutego – 21 kwietnia 2013 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 10 (2013), s. 7-8; M. Sitarz, Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Kato­lic­kie­go Uniwersytetu Lubelskiego” t. IX, 11 (1) 2014, s. 97-99; P. Zając, Kurs przygo­to­wujący do egzaminów na aplikacje prawnicze, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, 12 (1) 2015, s. 115-116; Tenże, Kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolic­kie­go Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI, 13 (1) 2016, s. 95-96.

[17] Sitarz, Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia, s. 43.