REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Wydawnictwa

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową sawp.org.pl, prowadzi – w ramach działalności statutowej – Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin, NIP 7123005820, REGON 060132960.
 2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: …………………………lub pod numerem telefonu: (+48) 81 445-37-42.
 3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy – Właściciela prowadzącego Sklep.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Właściciel zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności (→ klauzula informacyjna), jest udostępniona w trakcie składania zamówienia oraz przesłana droga elektroniczną wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

2. Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy Wydawnictwa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego działający pod adresem: sawp.org.pl prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel, Sprzedawca – Wydawnictwo Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin, NIP 7123005820, REGON 060132960.
 3. Klient, Kupujący – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z Regulaminem.
 4. Konto – oznaczone pole zawierające dane z przeprowadzanych transakcji, a także narzędzie służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

3. Zasady korzystania ze Sklepu, składanie i realizacja zamówienia

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne z dostępem do Internetu oraz adres poczty e-mail.
 2. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Klienta do składania oferty.
 4. Cena określonego Produktu zamieszczona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Opłata stała, na którą składają się koszty przygotowania wysyłki i wysyłka, wynosi 15 zł.
 6. Przy zakupie na kwotę co najmniej 200 zł, koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca.
 7. Zamówienia w Sklepie można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową: sawp.org.pl albo za pomocą adresu e-mail: ……………………
 8. Sklep realizuje Zamówienia od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 9. Klient w celu złożenia zamówienia wypełnia formularz, który wyświetli się po kliknięciu „Dodaj do koszyka”, a następnie „Przejdź do kasy”.
 10. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 11. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 12. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu umieszczonego w Sklepie za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli Sklep potwierdzi jej otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera wszystkie istotne elementy zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.
 13. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której w § 3, pkt 12 i jest potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.

4. Forma płatności i dostawa

 1. Klient dokonuje zapłaty za Produkt tytułem złożonego zamówienia w formie wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy.
 2. W tytule płatności Klient powinien wpisać numer zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty u Sprzedawcy.
 4. Dane do przelewu: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin; numer rachunku bankowego: PKO BP 37 1020 3150 0000 3502 0040 2404.
 5. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas jego dostawy.
 6. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym skierowaniu prośby w tej sprawie na adres e-mail: ……………….

5. Reklamacja

 1. Reklamacja za niezgodność Produktu z umową powinna być przekazana za pośrednictwem adresu e-mail: ……………… albo listownie: Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin. Ponadto, w celu oceny wad fizycznych Produktu, Produkt należy dostarczyć na adres Sprzedającego.
 2. Klient w składanej reklamacji powinien podać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail.
 3. Klient składa reklamację na określonym formularzu (→ formularz reklamacji).
 4. Sprzedawca ustosunkuje się drogą elektroniczną do żądania Klienta w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 • 6. Odstąpienie od umowy
 1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu.
 2. Oświadczenie odstąpienia od umowy składane jest za pośrednictwem adresu e-mail: ……………… albo listownie: Al. Racławickie 14, c-742.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient składa na określonym formularzu (→ formularz odstąpienia od umowy).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument jest zobowiązany zwrócić Produkt w stanie niezmienionym Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Produktu ponosi Konsument.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta na wskazany rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca może się wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta.

7. Zasady przetwarzania danych osobowych

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu zostały określone w „Klauzuli informacyjnej RODO” (→ Klauzula informacyjna RODO).

8. Postanowienia dodatkowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy:
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2002 r., poz. 344.
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2020 r., poz. 287.
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r., poz. 875.
 • ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz. U. poz. 1823.
 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 2. Sklep, z ważnych powodów, dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów publikując Regulamin. Zmieniony Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Spór wynikły z Umowy Sprzedaży między Sklepem a Konsumentem będzie rozwiązywany w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe albo niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z przepisami prawa.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Wydawnictwa

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową sawp.org.pl, prowadzi – w ramach działalności statutowej – Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin, NIP 7123005820, REGON 060132960.
 2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: …………………………lub pod numerem telefonu: (+48) 81 445-37-42.
 3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy – Właściciela prowadzącego Sklep.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Właściciel zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności (→ klauzula informacyjna), jest udostępniona w trakcie składania zamówienia oraz przesłana droga elektroniczną wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

  

 • 2. Definicje

 

 1. Sklep – sklep internetowy Wydawnictwa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego działający pod adresem: sawp.org.pl prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel, Sprzedawca – Wydawnictwo Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin, NIP 7123005820, REGON 060132960.
 3. Klient, Kupujący – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z Regulaminem.
 4. Konto – oznaczone pole zawierające dane z przeprowadzanych transakcji, a także narzędzie służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

  

 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu, składanie i realizacja zamówienia

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne z dostępem do Internetu oraz adres poczty e-mail.
 2. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Klienta do składania oferty.
 4. Cena określonego Produktu zamieszczona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Opłata stała, na którą składają się koszty przygotowania wysyłki i wysyłka, wynosi 15 zł.
 6. Przy zakupie na kwotę co najmniej 200 zł, koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca.
 7. Zamówienia w Sklepie można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową: sawp.org.pl albo za pomocą adresu e-mail: ……………………
 8. Sklep realizuje Zamówienia od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 9. Klient w celu złożenia zamówienia wypełnia formularz, który wyświetli się po kliknięciu „Dodaj do koszyka”, a następnie „Przejdź do kasy”.
 10. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 11. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 12. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu umieszczonego w Sklepie za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli Sklep potwierdzi jej otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera wszystkie istotne elementy zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.
 13. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której w § 3, pkt 12 i jest potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.

 

 • 4. Forma płatności i dostawa

 

 1. Klient dokonuje zapłaty za Produkt tytułem złożonego zamówienia w formie wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy.
 2. W tytule płatności Klient powinien wpisać numer zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty u Sprzedawcy.
 4. Dane do przelewu: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin; numer rachunku bankowego: PKO BP 37 1020 3150 0000 3502 0040 2404.
 5. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas jego dostawy.
 6. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym skierowaniu prośby w tej sprawie na adres e-mail: ……………….

 

 • 5. Reklamacja

 

 1. Reklamacja za niezgodność Produktu z umową powinna być przekazana za pośrednictwem adresu e-mail: ……………… albo listownie: Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin. Ponadto, w celu oceny wad fizycznych Produktu, Produkt należy dostarczyć na adres Sprzedającego.
 2. Klient w składanej reklamacji powinien podać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail.
 3. Klient składa reklamację na określonym formularzu (→ formularz reklamacji).
 4. Sprzedawca ustosunkuje się drogą elektroniczną do żądania Klienta w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 

 

 • 6. Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu.
 2. Oświadczenie odstąpienia od umowy składane jest za pośrednictwem adresu e-mail: ……………… albo listownie: Al. Racławickie 14, c-742.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient składa na określonym formularzu (→ formularz odstąpienia od umowy).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument jest zobowiązany zwrócić Produkt w stanie niezmienionym Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Produktu ponosi Konsument.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta na wskazany rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca może się wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta.

 

 • 7. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu zostały określone w „Klauzuli informacyjnej RODO” (→ Klauzula informacyjna RODO).

 

 

 • 8. Postanowienia dodatkowe i końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy:
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2002 r., poz. 344.
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2020 r., poz. 287.
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r., poz. 875.
 • ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz. U. poz. 1823.
 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 2. Sklep, z ważnych powodów, dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów publikując Regulamin. Zmieniony Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Spór wynikły z Umowy Sprzedaży między Sklepem a Konsumentem będzie rozwiązywany w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe albo niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z przepisami prawa.