Lublin, 19 października 2020 r.


Wielce Szanowny Pan
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki
Szanowny Panie Ministrze,


Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z wielką radością przyjął wiadomość o nominacji i objęciu urzędu Ministra Edukacji i Nauki przez Pana Profesora. Radość jest tym większa, iż w ponad 100-letniej działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest Pan pierwszym absolwentem, któremu powierzono troskę o edukację młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie.
Gratulując nominacji mamy nadzieję, że roztropnie i odważnie będzie Pan Minister troszczył się o rozwój nauki i formację Polaków w duchu wartości wypływających z przyrodzonej i niezbywalnej godności, a zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczy-pospolitej Polskiej.
Łącząc wyrazy należnego szacunku, prosimy Trójjedynego Boga, który jest źródłem mądrości, aby wspierał Pana Ministra swoim błogosławieństwem w realizacji postawionych zadań.

Dr Agnieszka Romanko
Sekretarz SAWP KUL

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Przewodniczący SAWP KUL

Stanowisko
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
z dnia 8 października 2020 roku
w sprawie ataków na osobę dra hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL i poparcia dla Jego nominacji na Ministra Edukacji i Nauki

W związku z licznymi wypowiedziami niektórych środowisk akademickich, liberalnych i lewackich jesteśmy głęboko zaniepokojeni licznymi pomówieniami, manipulacją i kłamstwami dotyczącymi osoby i wypowiedzi dra hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL w związku z Jego nominacją na Ministra Edukacji i Nauki. Zarzuty, że prof. Przemysław Czarnek „wielokrotnie w publicznych wypowiedziach okazywał brak szacunku dla godności człowieka w odniesieniu do osób należących do mniejszości, w szczególności osób LGBT”, są nieprawdziwe i naruszają Jego dobra osobiste.
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego członkiem jest prof. Przemysław Czarnek, wyraża stanowczy sprzeciw wobec bezpodstawnych ataków na Jego osobę i udziela pełnego poparcia dla nominacji na Ministra Edukacji i Nauki. Kwestionowanie wiedzy Profesora, doświadczenia i dorobku naukowego oraz twierdzenie, że nie jest kompetentny do zajmowania stanowiska Ministra Edukacji i Nauki, jeszcze przed jego objęciem, jednoznacznie oznacza, że jest to działanie polityczne, niemające żadnego związku z merytoryczną oceną Jego działalności.
Pan prof. Przemysław Czarnek niejednokrotnie w swoich wypowiedziach deklarował przestrzeganie uniwersalnych wartości chronionych w Konstytucji RP, aktach normatywnych o zasięgu międzynarodowym i krajowym, dotyczących podstawowych praw i wolności człowieka, zgodnych z prawem naturalnym i uniwersalnymi zasadami etyki. Politykę pojmuje On jako rozumną troskę o dobro wspólne i działanie zgodne z własnym sumieniem. Ustrojodawca w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP jednoznacznie stwierdza, że każdy człowiek ma zagwarantowaną wolność wyrażania swoich poglądów, dlatego też całkowicie niezrozumiałym jest, z jakich powodów prof. Przemysław Czarnek miałby być pozbawiony możliwości ich wyrażania.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Stowarzyszenia zobligowany był do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.


Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, honorowy przewodniczący
Dr Agnieszka Romanko, sekretarz
Mgr Krzysztof Skwarzyński, skarbnik
Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, członek Zarządu
Mec. Tadeusz Flis, członek Zarządu